Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXIX/201/2009

Treść

UCHWAŁA  NR XXIX/201/2009xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY  GMINY  RACIĄŻ
z dnia  16 lipca 2009 r.

w sprawie   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla części obszaru gminy Raciąż, położonego w miejscowościach

Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka- Raciąż

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2001 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1155, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.  Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635),  oraz uchwały nr XXXVI/257/2006  Rady Gminy Raciąż  z dnia 23 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Raciąż  uchwala co następuje :

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.   Zakres regulacji Planu :

1.    Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  dla części   obszaru gminy Raciąż, położonego w miejscowościach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka-Raciąż

 

2.     Ustalenia  Planu  będące treścią przedmiotowej Uchwały  odnoszą się do obszaru określonego w Uchwale nr XXXVI/257/2006 Rady Gminy Raciąż z 23 września 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   

3.     Integralnymi częściami Uchwały są:

1)     część tekstowa Planu będąca treścią przedmiotowej Uchwały,

2)    część graficzna Planu – rysunek Planu w skali 1:2000 – będący załącznikiem  nr 1 do Uchwały;

3)  rozstrzygnięcie o zgodności Planu z ustaleniami „Zmiany studium  uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż” uchwalonej uchwałą nr XVI/116/2008 Rady Gminy Raciąż   z dnia 25 kwietnia 2008 r. będące  załącznikiem nr 2 do Uchwały;

4)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu – będące załącznikiem nr 3 do Uchwały;

5) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy  załącznik nr 4 do Uchwały.  

§ 2.  Ustalenia rysunku Planu będącego integralną częścią Uchwały są   obowiązujące  w  zakresie:

1.     granic obszaru objętego opracowaniem,

2.     symboli terenów – literowych i cyfrowych – wskazujących na przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania, mających ścisłe powiązanie z ustaleniami realizacyjnymi zawartymi przedmiotowej  Uchwale,

3.     linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania bądź różnych zasadach zagospodarowania,

a)     linie ciągłe   oznaczają podział ściśle określony,

b)    linie przerywane oznaczają podział orientacyjny do uściślenia w procesie projek-towania obiektów;

4.     klasyfikacji technicznej dróg,

5.     linii zabudowy,

6.     granic terenu nadwodnego z zakazem wznoszenia obiektów budowlanych,

7.     geometrycznych zasad podziału terenów na działki budowlane.

§ 3.   Plan zawiera uregulowania w zakresie :

1.     przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (§ 5),

2.     zasad  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 6),

3.     zasad ochrony środowiska  i  przyrody   7),

4.     zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury ((§ 8),

5.     granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych (§ 9),

6.     zasad  modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej (§ 10),

7.     warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy , (§11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

8.     szczegółowych zasad  podziału nieruchomości objętych Planem (§ 24),

9.     sposobu  i  terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (§ 25),

10.  przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej (§ 26),

11.  przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej (§ 27),

12.  stawek procentowych opłat od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych ustaleniami Planu  (§ 28),

13.  przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (§ 29 ust.1,2,3,4).

14.  Plan niniejszy precyzuje  ustalenia  dotyczące  problematyki  wymienionej w art.15 ust.2 i ust.3  Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  występującej na obszarze objętym niniejszym Planem.

 

 

§ 4. Ustala się rozumienie podstawowych określeń stosowanych w niniejszej Uchwale. Ilekroć jest mowa o:

 

1.     Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2.     Planie - należy przez to rozumieć ustalenia Planu wynikające z przedmiotowej Uchwały, 

3.     rysunku Planu – należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000 będący załącznikiem nr 1 do Uchwały,

4.     Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę  Rady  Gminy Raciąż  dotyczącą zagospodarowania obszaru objętego  Planem;

5.     przepisach   odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi  oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych ( art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) a w szczególności:

-          Prawo ochrony środowiska,

-          Ustawa o ochronie przyrody,

-          Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

-          Ustawa o lasach,

-          Prawo wodne,

-          Prawo geologiczne i górnicze,

-          Ustawa o odpadach,

-          Prawo budowlane,

-          Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

-          Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

-          Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

-          Akty prawa lokalnego;

6.    obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty Planem w granicach ustalonych Uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego;

7.    terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu, oznaczonym symbolem cyfrowym i literowym;

8.    działce budowlanej  - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową  lub działkę gruntu według definicji   Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9.    przeznaczeniu podstawowym  - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie które powinno dominować (przeważać) na terenie oznaczonym symbolem cyfrowym i literowym;

10. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie które może być realizowane po spełnieniu warunków jego dopuszczenia;

11. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -  należy przez to rozumieć budynek wolno stojący, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych – według definicji ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

12. budynku rekreacji indywidualnej  - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do  okresowego wypoczynku według definicji  zawartej w   Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  

13. powierzchni terenu biologicznie czynnej -  według definicji zawartej w   Rozporządzeniu   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14. zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych -  według definicji zawartej w   Rozporządzeniu   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

15. usługach wbudowanych – należy przez to rozumieć lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych mieszczące usługi podstawowe , których powierzchnia  całkowita nie przekracza 30% powierzchni  całkowitej budynku – według definicji  ustawy   Prawo budowlane;

16.  usługach podstawowych   - należy przez to rozumieć usługi zaspakajające codzienne potrzeby mieszkańców, o małym zasięgu świadczeń np.  sklepy z art. podstawowymi, jedno lub kilkubranżowe (spożywcze, wędliniarskie, z art. gosp. domowego), punkty usługowe nieuciążliwe np. fryzjerskie, szewskie, krawieckie  itp., oraz gabinety i pracownie dla wolnych zawodów;

17.  obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć  istniejący i planowany w ramach      Planu obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów  społecznych  ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne;

18.  uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przeznaczonej do zainwestowania -  należy przez to rozumieć powodowane działalnością gospodarczą formy uciążliwości na terenie działki, które mogą być zmierzone i zneutralizowane w obrębie działki z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik;

19.  pasie drogowym - należy przez to rozumieć wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i  urządzenia techniczne związane z prowadzeniem i obsługą ruchu a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

20.  drodze – należy przez to rozumieć drogę publiczną;

21.  ulicy – należy przez to rozumieć drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

22.  zjeździe – należy przez to rozumieć połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze,  stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

23.  nieprzekraczalnej  linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną dla terenu linię lokalizowania budynków w stosunku do linii rozgraniczającej ulic; linia ta pozwala na odsunięcie budynku w kierunku przeciwnym niż jezdnia;

24.  ściśle określonej linii zabudowy – należy przez to rozumieć obligatoryjną linię  lokalizowania budynków w stosunku do linii rozgraniczającej ulic, z zachowaniem zasad ustalonych w §10 ust.1 pkt.8 przedmiotowej uchwały;

25.  głównej kalenicy budynku – należy przez to rozumieć najdłuższą kalenicę dachu będącą krawędzią przecięcia dwóch połaci dachowych nad zasadniczą bryłą budynku;

26.  rozumienie określeń mających odniesienie  w przepisach odrębnych może ulec zmianie – jeżeli zostanie zmienione w odpowiednich aktach prawnych.

 

Rozdział II

Ustalenia realizacyjne dla  obszaru objętego opracowaniem

 

§ 5. Przeznaczenie terenów

 

1.     Tereny oznaczone symbolem MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednonorodzinną realizowaną w postaci budynków mieszkalnych zawierających do 2 mieszkań, na działkach indywidualnych, o określonych w planie gabarytach. W granicach terenów MN ustala się:

a)     dopuszczenie realizacji usług podstawowych wbudowanych na warunkach dopuszczenia określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

b)    wykluczenie realizacji warsztatów rzemieślniczych uciążliwych,  między innymi: naprawczych samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, stolarskich, ślusarskich;

c)     zakaz realizacji przedsięwzięć zaliczanych do kategorii  mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko  za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;

d)    zakaz realizacji elektrowni wiatrowych, wolnostojących masztów telefonii komórkowej;

e)     zachowanie istniejących zagród  z możliwością ich rozbudowy w rozmiarach  niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

 

2.     Tereny oznaczone symbolem RM   przeznacza się pod zabudowę zagrodową. W grani-cach terenów dopuszcza  się:

a)     realizację obiektów i urządzeń służących rolnictwu, nie zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, za wyjątkiem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  (w rozumieniu  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko)

b)    działalność agroturystyczną w oparciu o przepisy odrębne,

c)     realizację usług podstawowych wbudowanych,

d)    przeznaczenie zagród po likwidowanych gospodarstwach rolnych na zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej,

e)     obsadę zwierząt hodowlanych do 20 DJP w zagrodzie.

 

3.     Tereny oznaczone symbolem ML przeznacza się pod obiekty rekreacji indywidualnej:

a)     w granicach terenów nie dopuszcza się żadnych funkcji towarzyszących.

 

4.     Tereny oznaczone symbolem US  przeznacza się pod usługi  sportu i rekreacji. W granicach terenów dopuszcza  się:

a)     urządzenia sportowe, boiska sportowe, place gier i zabaw dostosowanych do różnych grup użytkowników,

b)    pola namiotowe,  

c)     zieleń  urządzoną niską i wysoką,

d)    parkingi  w ilości  dostosowanej do  programu usługowego,

e)     usługi komercyjne z zakresu handlu i gastronomii, hotelarstwa.

 

5.     Tereny oznaczone symbolem EE przeznacza się pod obiekty i urządzenia hydrotechniczne    spiętrzenia wód na rz. Raciążnicy.

 

6.     Tereny oznaczone symbolem WS  przeznacza się pod zbiornik przepływowy małej retencji o nazwie „Kraszewo” na rz. Raciążnicy. Zbiornik  służyć będzie:

a)     retencjonowaniu wody dla potrzeb rolnictwa,

b)    uprawianiu turystki wodnej i rekreacji.

 

7.     Tereny oznaczone symbolem  ZN/ML to fragment  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka-Raciąż, objętego ochroną  przyrody na mocy przepisów odrębnych. W granicach terenów dopuszcza się funkcję uzupełniającą  wypoczynku i rekreacji indywidualnej.

 

8.     Teren oznaczony  symbolem  ZN to fragment  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka-Raciąż. W granicach terenu ustala się :

 

a)     zakaz realizacji obiektów budowlanych,

b)    w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić  zasady określone w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego  dotyczącym  Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka –Raciąż.

 

9.     Tereny o symbolu Zn przeznaczone pod otulinę zbiornika wodnego, ogólnodostępne, w granicach których ustala się:

a)   realizację zapór bocznych i czołowej zbiornika wodnego,

b)   zakaz wznoszenia obiektów budowlanych,

c)   dopuszczenie realizacji pomostów i kładek za zgodą Zarządcy zbiornika,

d)   realizację ścieżki pieszo-rowerowej po koronie zapór.

 

10.  Tereny o symbolu R  przeznacza się pod  uprawy rolnicze.  W granicach terenów ustala się:

a)     dominujący sposób użytkowania w postaci trwałych użytków zielonych,

b)    dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury technicznej,

c)     zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym ferm hodowlanych, zagród rolniczych i urządzeń rolniczych,

d)    zakaz zasypywania istniejących oczek wodnych.

 

11.  Tereny o symbolach Ls  przeznacza się pod lasy i  zalesienia.

 

12.  Tereny  KD-Lg,  KD-D i Kpj   przeznacza się pod  drogi publiczne: lokalne gminne, drogi  dojazdowe i  ciągi pieszo-jezdne.

 

§ 6Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1.     budynki   w granicach terenów   należy realizować   z zastosowaniem materiałów i form które nie będą wprowadzać dysharmonii  w  krajobrazie,  unikając materiałów wykończeniowych obcych regionowi (np. sidingu);

2.     zachowanie daleko idącego poszanowania dla istniejącej szaty roślinnej, ukształtowania powierzchni terenu,  utrzymania porządku i czystości otoczenia;

3.     zapewnienie dostępności do zbiornika poprzez zagospodarowanie miejsc koncentracji urządzeń dla wypoczynku i sportów wodnych.

 

 

§ 7Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i przyrody:

 

1.     ścisły zakaz wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód i gleby; odprowadzający ścieki zobowiązani są  zapewnić ochronę wód poprzez budowę  i eksploatację urządzeń służących tej ochronie stosownie do przepisów odrębnych;

2.     dopuszczalny poziom hałasu odpowiadający terenom przeznaczonym na cele rekreacyjno-wypoczynkowe   oraz obowiązującym aktualnie wartościom progowym;

3.     stosowanie w kotłowniach systemów  niskoemisyjnych;

4.     z uwagi na położenie obszaru objętego Planem w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (NOChK), ścisłe respektowanie ustaleń Rozporządzenia  nr 24 Wojewody Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 r. w sprawie  NOChK (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego nr 91 z  kwietnia 2005r.) w którym między innymi obowiązuje:

a)     zakaz realizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegowej rzeki Raciążnicy i planowanego zbiornika retencyjnego, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej i rybackiej;

b)    zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem prac związanych z budową zbiornika retencyjnego,

c)     zwiększanie retencji wodnej, poprzez zbiorniki małej retencji które winny wzbogacać różnorodność biologiczną terenu,

d)    zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o systemy wodne,

e)     zakaz likwidowania roślinności naturalnej, nadwodnej, śródpolnej;

f)     nakaz zachowania i ochrony wód wraz z roślinnością nadwodną;

g)    zakaz tworzenia barier ograniczających dostęp do rzeki i zbiornika;

h)     nakaz zachowania dróg migracji gatunków;

i)      zakaz realizacji przedsięwzięć mogących  zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

 

5.     respektowanie ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska w granicach Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka–Raciąż którego fragment znajduje się w granicach Planu; ochrona polega na:

a)     likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,

b)    niedopuszczeniu do nielegalnej zabudowy,   

c)     utrzymanie dotychczasowego poziomu wód powierzchniowych i gruntowych z uwzględnieniem naturalnych i lokalnych fluktuacji sezonowych,

d)    monitorowanie i zabezpieczenie wiosennych migracji płazów, w tym umożliwianie płazom przejścia   na drodze Raciąż - Budy Kraszewskie,   

e)     dokonywanie poza okresem lęgowym ptactwa, bieżącego  wykaszania i usuwania zadrzewień i zakrzewień w wyniku samosiewów i sukcesji lasu na terenach otwartych,  

f)     bezwzględny zakaz wypalania łąk, pastwisk, rowów, nieużytków,   oraz trzcinowisk i szuwarów,

g)    zakaz niszczenia i przekształcania obszaru,

h)     zakaz wykonywania praz ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

i)      zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,

j)      zakaz gnojowicowania użytków rolnych, zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych,

k)     zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk, tarlisk,

l)      zakaz umieszczania tablic reklamowych;

6.     umacnianie terenów biologicznie czynnych poprzez zalesienie enklaw śródleśnych, nieprzydatnych  dla realizacji funkcji podstawowej, nie przewidzianych do zabudowy, zachowanie trwałych użytków zielonych,  lasów olchowych i zarośli;

7.     zakaz przeznaczania terenów leśnych na cele budowlane za wyjątkiem powierzchni niezbędnych dla budowy zbiornika wodnego;

8.     zakaz realizacji ciągów infrastruktury technicznej w sposób mogący naruszyć równowagę środowiska przyrodniczego,

9.     ochronę stawów i oczek wodnych,

10.  dostosowanie istniejących wyrobisk poeksploatacyjnych  surowców mineralnych dla celów rekreacji (np. wędkowania) i zakaz tworzenia nowych wyrobisk,

11.  ochrona walorów krajobrazowych;

12.  wprowadzenie nasadzeń roślinności z uwzględnieniem gatunków rodzimych reprezentacyjnych dla przedmiotowego środowiska.

 

 

§ 8.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

         Na obszarze objętym opracowaniem  brak obiektów zabytkowych podlegających ochronie na mocy  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W obszarze zbiornika „Kraszewo” oraz w  obszarze otuliny zbiornika wszelkie prace ziemne winny być poprzedzone archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym  oraz - o ile rozpo-znanie ujawni obecność stanowisk archeologicznych - wyprzedzającymi  rozpoczęcie inwestycji archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi. Bez względu  na wyniki rozpoznania archeologicznego wykonaniu robót ziemnych związanych z inwestycją  winien towarzyszyć nadzór archeologiczny.

 

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów   podlegających  ochronie na podstawie przepisów odrębnych. W granicach opracowania  występują:

 

1.     cały obszar objęty opracowaniem położony jest w  Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (NOChK), ustanowionym  Rozporządzeniem  nr 24 Wojewody Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 r. w sprawie  NOChK (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego nr 91 z  kwietnia 2005r.);  

2.     wschodnia część obszaru oznaczona symbolem graficznym i literami ZN oraz ZN/ML  to fragment Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka-Raciąż uchwalonego   Rozporzą-dzeniem  nr 27 Woj. Maz. z dnia 16 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 239 z  poz. 6411).

3.     zasady gospodarowania na terenach objętych ochroną  określają przepisy odrębne oraz ustalenia §7 przedmiotowej Uchwały.

 

 § 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury          technicznej.

1.  Komunikacja

1)     Bezpośrednią obsługę komunikacyjną pełnić będą:

a)     drogi lokalne gminne 1KD-Lg, 2KD-Kg, 3KD-Lg, 4KD-Lg, 8KD-Lg   o szerokości xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />15 m w liniach rozgraniczających, z chodnikami jedno lub dwustronnymi w obrębie zabudowy;

b)    drogi dojazdowe  5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 9KD-D. 10KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D  o szerokości 10m w liniach rozgraniczających, z chodnikami jedno lub dwustronnymi;

c)     ciąg pieszo-jezdny 11Kpj , o szerokości  8m  w liniach rozgraniczających, bez wydzielonych jezdni i pasów chodnikowych;

d)    ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika o szerokości do 2m;

e)     place postojowe dla samochodów osobowych Ksp o nawierzchniach utwardzonych lub trawiastych.

2)     Połączenie planowanego obszaru z zewnętrznym układem drogowym realizowane będzie poprzez  drogę lokalną gminną 3KD-Lg z włączeniem do drogi powiatowej 3743W relacji Sierpc – Raciąż oraz poprzez drogę lokalną gminną 8KD-Lg z włączeniem do drogi powiatowej 3014W relacji Mystkowo-Raciąż.

3)     W pasach drogowych planuje się realizację:

a)     sieci infrastruktury technicznej za zgodą Zarządcy drogi,

b)    nawierzchni drogowych bitumicznych oraz stabilizowanych pospółką lub innym kruszywem.

4)     Na skrzyżowaniach dróg należy zabezpieczyć ścięcia narożników zgodnie z rysunkiem Planu.

5)     Nieprzekraczalne lub ściśle obowiązujące linie zabudowy należy realizować zgodnie z rysunkiem planu.

6)     Dla obiektów usługowych  należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych w granicach działki przeznaczonej do zainwestowania, przyjmując:

  

a)     na działkach  mieszkaniowych   jednorodzinnych i letniskowych minimum jedno stanowisko postojowe na jedno  mieszkanie, z dodatkowymi miejscami postojowymi w przypadku lokalizacji usług;

b)    dla obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 50m2 – minimum 6 m.p./200m2 pow. użytk.  oraz 1m.p./10   zatrudnionych;

c)     dla obiektów gastronomii  minimum 2m.p./8 miejsc gastronomicznych oraz 1m.p./10 zatrudnionych;

d)    dla terenach rekreacyjno-sportowych ilość miejsc proporcjonalną do przewidywanej ilości użytkowników;

e)     ilość miejsc postojowych  według punktów b-d należy zwiększyć o miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

7)     Nieprzekraczalne lub ściśle określone linie zabudowy wzdłuż ulic należy realizować zgodnie ze wskazaniami rysunku Planu.  Poza nieprzekraczalną lub ściśle określoną linię zabudowy (identyfikowaną z licem ściany)  w  kierunku ulicy wykraczać mogą  jedynie  zadaszenia nad wejściami do budynku, wjazdami do garaży, wykusze lub inne nadwieszone części budynku, balkony, schody – nie dalej jednakże niż 2 m od linii zabudowy.

8)     Ogrodzenia działek od strony ulic należy realizować po planowanych liniach rozgraniczających pasów drogowych. Zakazuje się realizacji bram wjazdowych na ścięciach narożników przy skrzyżowaniach ulic. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń prefabrykowanych betonowych.

 

2.   Infrastruktura techniczna

1)     Podstawowe urządzenia sieciowe należy prowadzić w pasach drogowych.

2)     Zaopatrzenie w wodę:

a)     wszystkie działki w granicach opracowania należy zaopatrzyć w wodę dla celów komunalnych i p.poż. z wodociągu zbiorowego;

b)    sieć wodociągowa powinna być wyposażona w hydranty p.poż, spełniające wymogi przepisów odrębnych.

3)     Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a)     ścieki komunalne odprowadzane będą do rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej; planuje się  utworzenie dwóch zlewni – po północno-wschodniej i zachodniej stronie zbiornika retencyjnego – i włącznie ich do systemu kanalizacji sanitarnej   m. Raciąża  lub odprowadzenie do oczyszczalni ścieków w Koziebrodach; dopuszcza się również inny schemat rozwiązania systemów sieciowych, jeżeli wynikać to będzie z przeprowadzonej analizy  i aktualnych uwarunkowań;

b)    dopuszcza się do czasu realizacji systemów sieciowych odprowadzanie ścieków komunalnych do atestowanych zbiorników szczelnych sytuowanych w granicach działki budowlanej;   ścieki wywożone będą przez specjalistyczne przedsiębiorstwo do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków;

c)     dla utrzymania odpowiedniej klasy czystości zbiornika „Kraszewo” ścisłej kontroli należy poddawać zbiorniki na ścieki pod względem ich szczelności;

d)    ustala się zakaz realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w granicach  działek mieszkaniowych jednorodzinnych i letniskowych.

4)     Odprowadzenie wód opadowych:

a)     wody opadowe z budynków należy zagospodarować w granicach działki budowlanej do której inwestor będzie posiadał tytuł prawny;

b)    wody opadowe z powierzchni utwardzonych  odprowadzone zostaną przez spływ powierzchniowy i  bezpośrednią infiltrację do gruntu w granicach działki do której inwestor będzie posiadał tytuł prawny,

c)     wody opadowe z dróg o profilu miejskim należy   odprowadzić  przez spływ powierzchniowy, wpusty deszczowe z osadnikami i projektowane kanały deszczowe w pasie jezdni; odbiornikiem  wód opadowych będą rowy melioracyjne i rz. Raciążnica  na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

d)    wody opadowe z dróg poza terenami zabudowanymi lub przewidzianymi do zabudowy, należy odprowadzić przez spływ powierzchniowy do rowów przy-drożnych.

5)     Usuwanie odpadów stałych:

a)     odpady stałe składowane będą w pojemnikach - w które należy wyposażyć każdą działkę budowlaną - i wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo na składowisko odpadów komunalnych;

b)    dopuszcza się kompostowanie stałych odpadów organicznych w granicach działki   mieszkaniowej i wykorzystywanie kompostu  przy uprawie roślin;

c)     zasady organizacji gospodarki odpadami stałymi w granicach obszaru objętego Planem określają przepisy lokalne gminne. 

6)     Ciepłownictwo:

a)     wszystkie obiekty w granicach opracowania, przeznaczone na pobyt ludzi, ogrzewane będą z kotłowni lokalnych, w których należy stosować systemy grzewcze niskoemisyjne.

7)     Energetyka:

a)     ustala się pełne zaopatrzenie obiektów w energię elektryczną z  istniejącej i planowanej sieci SN 15kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4kV przy dostosowaniu do zwiększonego obciążenia i zachowania parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w przepisach odrębnych;  

b)    zapotrzebowanie energii określą inwestorzy na etapie wystąpienia o przydział mocy;

c)     odcinek linii SN15kV biegnący przez teren planowanego zbiornika retencyjnego należy przebudować;  nowy przebieg linii wskazano na rysunku Planu;

d)    wzdłuż linii SN15kV przebiegających przez tereny przeznaczone do zabudowy zachować należy strefę bezpieczeństwa technicznego szerokości 10 (po 5 m od osi linii w rzucie poziomym); dopuszcza się zmniejszenie tej strefy w uzgodnieniu z Zarządcą sieci w oparciu o przepisy odrębne;

e)     na terenach przewidzianych do zabudowy linie elektroenergetyczne komunalno-oświetleniowe prowadzone będą w pasach drogowych w postaci sieci kablowej,

f)     na całym obszarze objętym Planem ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.  

 

8)     Telekomunikacja:

a)     pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne realizowane będzie z  centrali automatycznej oraz uzupełniająco z sieci telefonii bezprzewodowej,

b)     sieć    telefoniczną w obrębie zabudowy należy  skanalizować  i   prowadzić  w  pasach drogowych,

c)     na całym obszarze objętym Planem ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii  bezprzewodowej.

 

Rozdział III

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz szczegółowe zasady zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu

 

§ 11.    Teren  oznaczony symbolem 1US  przeznacza się pod   usługi  wypoczynku,  turystyki i  rekreacji  zbiorowej.

 

1.  Obiekty  realizowane w granicach terenu stanowić będą zaplecze dla  rekreacji i wypo-czynku  codziennego  oraz pobytowego. Ustala się  iż na terenie  planowanego ośrodka przebywać  może jednorazowo do 90 osób.

      Zakres  usług świadczonych obejmować będzie  poza hotelarstwem i  gastronomią  szeroki wachlarz  form wypoczynku czynnego, biernego.

2.   Dla budynków mieszczących  funkcje podstawowe ustala się następujące  standardy:

a)     architektura budynku powinna stanowić element spójny z architekturą krajobrazu,

b)    gabaryty budynku  2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze mieszkalne) z dachami dwuspadowymi lub wielospadowymi, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych ze spadkiem 30-450, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem o fakturze dachówki w kolorze czerwonym lub zbliżonym do czerwonego (w tym brązowy); dopuszcza się krycie dachów trzciną;

c)     całkowita  wysokość budynku liczona od poziomu zerowego do najwyższej kalenicy budynku nie powinna przekroczyć 9m,

d)    poziom zerowy budynku  nie wyżej niż 45 cm nad powierzchnią terenu rodzimego (w najwyższym punkcie w granicach powierzchni zabudowy),

e)     w pracach elewacyjnych stosować należy materiały będące w harmonii ze środowiskiem  (tynk naturalny w kolorze jasnym, kamień, cegła czerwona,   drewno); wyklucza się stosowanie  sidingu.

3.   W  granicach terenu dopuszcza się realizację wolnostojących bungalowów o       architekturze spójnej z budynkiem głównym.

4.     Powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej   nie mniejsza niż 60%. W 40% powierzchnię biologicznie czynną należy zadrzewić. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie powinien przekroczyć 30%.

5.     Ogrodzenie działki  należy  realizować po liniach rozgraniczających terenów i  pasów drogowych.  Forma ogrodzenia (np. żerdzie poziome) musi umożliwiać przemieszczanie się  drobnych ssaków i płazów;  należy zaniechać wykonywania w ogrodzeniu cokołów.  Szczelniejsze ogrodzenie można wykonać jedynie w miejscach placyków gospodarczych,    we fragmentach działek które powinny być izolowane przed dostępem zwierząt lub od strony dróg. Wysokość tych ogrodzeń nie powinna również przekraczać 120cm. W przypadku  zastosowania siatki ogrodzeniowej należy ją obsadzić żywopłotem.

6.     W zagospodarowaniu terenu należy w maksymalnym stopniu  unikać wycinki istniejących drzew,  nawet samosiewów.

7.     W granicach terenu należy  zabezpieczyć niezbędną ilość miejsc postojowych dla obsługi planowanego obiektu  zależną  do planowanej ilości użytkowników.  

8.   W granicach terenu  1US dopuszcza się   funkcję towarzyszącą  mieszkaniową  na potrzeby właściciela obiektu.   Funkcja ta będzie realizowana w  formie  mieszkania włączonego w  kubaturę obiektu usługowego lub w postaci budynku mieszkalnego wolnostojącego.  Gabaryty  budynku  wolnostojącego:

a)     wysokość  budynku 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze mieszkalne),

b)    dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych 30-450,

c)     całkowita wysokość budynku liczona od najwyższej kalenicy do poziomu zerowego nie większa niż 8,5m,

d)    budynek powinien architekturą nawiązywać do pozostałych obiektów w granicach terenu US.

9.   Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się  w granicach terenu gospodarstwo       agroturystyczne  ze stadniną koni, przy zachowaniu warunków §11.

 

§ 12.  Tereny oznaczone symbolem  2MN/ML, 4MN/ML, 6MN/ML, 9MN/ML, 21MN/ML przeznacza się pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem budynków rekreacji indywidualnej. 

 

1.     Budynki mieszkalne realizowane będą jako obiekty wolnostojące  o następujących  parametrach :

a)     wysokość dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze mieszkalne), przy całkowitej wysokości budynku nie przekraczającej 8,5 m licząc od poziomu zerowego,

b)    poziom zerowy budynku nie wyżej niż 45 cm nad powierzchnią terenu rodzimego,

c)     dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30-450 z wykorzystaniem  poddasza dla celów mieszkalnych,

d)    dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałami o fakturze dachówki w kolorze czerwonym lub zbliżonym do czerwonego,

e)     w przypadku realizacji garażu, włączyć go w bryłę budynku z wjazdem z poziomu terenu (bez zagłębienia),

f)     długość elewacji frontowej nie powinna przekraczać 15 m, w przypadku usług wbudowanych 18m (jeżeli pozwoli na to szerokość działki przy zachowaniu 4m odległości od granic bocznych).

2.     W granicach terenów dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych przeznaczonych na rekreację indywidualną (ML) pod warunkiem iż standardy realizowanych budynków odpowiadać będą  standardom ustalonym dla wymienionych terenów.

 

3.     W granicach  terenów 2MN/ML, 9MN/ML i 21MN/ML na działkach przyległych do drogi 1KD-Lg dopuszcza się usługi podstawowe,  wyłącznie  wbudowane.

 

4.     Odległość budynku mieszkalnego od granicy sąsiada nie mniejsza niż 4m. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 3m  lub 1,5m na działkach z linią SN15kV, jeżeli umożliwi to realizację budynku mieszkalnego  przy zachowaniu strefy bezpieczeństwa technicznego,  lub na działkach których szerokość jest mniejsza niż 18m i wynika z układu istniejących granic własnościowych.

 

5.     Budynki mieszkalne należy sytuować w ściśle określonej linii  zabudowy podanej na rysunku planu, główną kalenicą równolegle do drogi. W przypadku skośnego układu granic   w stosunku do ulicy,  budynek  sytuować  główną kalenicą prostopadle do bocznych granic działki.

 

6.     Na działkach dopuszcza  się realizację jednego budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo-garażowego  wolnostojącego o następujących parametrach:

 

a)     gabaryt  jednej kondygnacji, przy  wysokości   3,5 m liczonej od poziomu +-00 do głównej kalenicy budynku,

b)    dach  dwuspadowy,   o nachyleniu połaci dachowych 200, bez poddasza, kryty materiałem takim jak budynek  mieszkalny,

c)     powierzchnia zabudowy do 50 m2,

d)    poziom zerowy nie wyżej niż 20 cm nad powierzchnią terenu rodzimego,

e)     dopuszcza się sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy sąsiada,

f)     w  wyjątkowych przypadkach  dopuszcza się  realizacją budynku jednospadowego, na      granicy z sąsiadem, jeżeli  po     drugiej stronie  granicy  powstanie budynek  o  podobnej funkcji;  budynki  bliźniacze     powinny   posiadać jednakową wysokość, nachylenie  połaci dachowych,  długość,   rodzaj  pokrycia dachu.

 

7.     Ustala się w granicach terenów zachowanie pojedynczych zagród rolniczych  z możliwością ich rozbudowy  i wyposażenia w instalacje umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa:

a)     obsadę zwierząt hodowlanych w zagrodzie rolniczej należy ograniczyć do 20 DJP;

b)    dopuszcza się  w zagrodach realizację towarzyszącej  funkcji  - agroturystyki;

c)     planuje się przekształcanie zagród po likwidowanych gospodarstwach rolnych  na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej;

d)    nowe budynki mieszkalne w zagrodach powinny odpowiadać standardom określonym w ust.1; budynki inwentarskie, gospodarcze i urządzenia techniczne nie powinny przekraczać wysokości 8,5 m.

 

8.     Stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce   (za wyjątkiem działek już zabudowanych)   do powierzchni działki nie powinien przekroczyć   30%, zaś powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni działki. 

 

 

§ 13.  Tereny oznaczone symbolem  3RM, 10RM, 14RM,  przeznacza się pod zabudowę zagrodową.

 

1.     Ustala się zachowanie istniejących zagród, możliwość ich rozbudowy, wyposażenia w instalacje  gwarantujące ochronę środowiska. Obsadę zwierząt hodowlanych w zagrodach   należy ograniczyć do 20DJP.

2.     Linie rozgraniczające nieprzekraczalne  dla zagród rolniczych stanowi linia ciągła identyfikowana z granicą własności; linia przerywana  wskazuje na możliwość rozbudowy istniejącej zagrody rolniczej  (na terenach R)  w rozmiarach niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstwa rolnego.  

3.     Ponadnormatywne oddziaływanie przedsięwzięcia  nie powinno wykraczać poza granice zagrody rolniczej.

 

4.     Funkcję mieszkaniową  w zagrodach należy realizować według §12 ust.1 pkt. a-f, ust. 4, 5 przedmiotowej uchwały; budynki inwentarskie, gospodarcze i urządzenia techniczne (silosy) nie powinny przekraczać wysokości 8,5 m.

5.     Dopuszcza się  w zagrodach realizację towarzyszącej  funkcji  agroturystyki  i  w związku z tym możliwość przystosowania  budynków gospodarczych, nieprzydatnych w zagrodzie, dla potrzeb funkcji usługowej.

      Planuje się przekształcanie zagród po likwidowanych gospodarstwach rolnych  w   zabu-       dowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej.  

6.     W wolnych terenach plombowych dopuszcza się  lokalizację pojedynczych działek mieszkaniowych jednorodzinnych lub rekreacji indywidualnej pod warunkiem  że działka przylegać będzie do drogi publicznej, istniejącej bądź projektowanej.  Normatywy powierzchniowe i standardy zabudowy należy przyjąć jak dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

  

§ 14.  Tereny oznaczone symbolem  22MN, 23MN, 25MN   przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

1.     Zasady zabudowy jak w § 12 ust. 1,4,5,6,8 przedmiotowej uchwały.

2.     W granicach terenu 23MN  dopuszcza się usługi podstawowe wbudowane wyłącznie przy drodze  4KD-Lg.

3.     Zabudowa mieszkaniowa realizowana będzie   indywidualnie przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Dopuszcza się realizację zespołową (małe spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów) pod warunkiem iż realizacja taka będzie obejmowała zamknięte kwartały ograniczone ulicami. Parametry zabudowy i zasady sytuowania budynków należy przyjąć wówczas według ustaleń Planu.

4.     Ogrodzenia działek od strony dróg należy realizować po planowanych liniach      rozgraniczających pasów drogowych.

 

 

§ 15.  Tereny oznaczone symbolem 5ML, 11ML, 12ML, 15ML przeznacza się pod obiekty rekreacji indywidualnej.

 

1.     Zabudowa  realizowana będzie w oparciu o budynki mieszkalne, na działkach indywidualnych z przeznaczeniem  na pobyt sezonowy.

2.     Dla budynków rekreacji indywidualnej ustala się następujące parametry:

a)     wysokość 2 kondygnacji nadziemnych – w tym poddasze mieszkalne,

b)    całkowita wysokość budynku nie może przekroczyć  7 m od poziomu terenu rodzimego do głównej kalenicy budynku,

c)     poziom zerowy budynku (parter) na wysokości do 45 cm nad powierzchnią terenu rodzimego,  

d)    dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych 35-450 i ściance kolankowej 25 cm,

e)     dach wykończony okapem  wysuniętym minimum 40 cm poza lico ściany,

f)     pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałem o fakturze dachówki w kolorze czerwonym; dopuszcza się również krycie dachów trzciną;

g)    elewacje w jasnych kolorach pastelowych - zalecany kolor biały; w przypadku  budynku drewnianego  naturalny kolor drewna lub brązowy,

h)     dla wzbogacenia bryły budynku zaleca się stosowanie lukarn w dachach, okiennic, ganków  i  werand o tradycyjnej  formie konstrukcji.

3.     Teren biologicznie czynny w granicach działek nie może być mniejszy niż 60% jej powierzchni, a stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie powinien przekroczyć 30%. Powierzchnię biologicznie czynną  w granicach działki należy przynajmniej w 30% zadrzewić.

4.     Budynki   sytuować w linii zabudowy podanej na rysunku Planu, główną kalenicą równolegle do ściśle  określonej linii zabudowy.

5.     Ogrodzenia działek należy realizować w postaci płotów drewnianych o wysokości do 120 cm. Dopuszcza się ogrodzenia z siatki o podobnej wysokości i wówczas należy je  obsadzić żywopłotem od wewnętrznej strony działki. Dla przemieszczania się drobnych ssaków i płazów należy zaniechać wykonywania w ogrodzeniach cokołów lub w cokołach wykonać przejścia tzw. tunele ekologiczne.

6.     Przy zagospodarowaniu działek unikać należy w maksymalnym stopniu  wycinki istniejących drzew, pozostawiając nawet samosiewy.

 

§ 16.  Tren o symbolu 13US, 16US, 24US, 26US  przeznacza się pod usługi sportowo-rekreacyjne publiczne i komercyjne. Tren 24US pełnić będzie jednocześnie funkcję przestrzeni publicznej.

1.  Dla terenów  usług  ustala się:

a)     realizację ogólnodostępnych obiektów i urządzeń sportów wodnych i lądowych wraz z urządzeniami  sportowo-rozrywkowymi, zabawowymi, biwakowymi, gastrono-micznymi i noclegowymi;

b)    zakaz realizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk, za wyjątkiem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

c)     na terenie 13US i 26US  zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegowej zbiornika,  

d)    w granicach terenów 13US i 16US  dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z wypoczynkiem pobytowym, na terenie 24US  dominującą formą rekreacji powinien być wypoczynek codzienny;

e)     nie dopuszcza się  w granicach terenów  rekreacji indywidualnej  z podziałem terenów na działki budowlane indywidualne.

2.  W zagospodarowaniu  terenu 24US  należy uwzględnić:

a)     zieleń wysoką w układach szpalerowych na obrzeżach terenu  i kompozycjach grupowych, przy  zachowaniu maksymalnej widoczności na lustro wody zbiornika,

b)    zieleń niską krzewistą i murawy dywanowe odporne na antropopresję ,

c)     powiązania ze ścieżką pieszo-rowerową planowaną wokół zbiornika i parkingiem,

d)    urządzenia terenowe do gier małych,

e)     elementy małej architektury  i miejsca wypoczynku,

f)     oświetlenie oraz urządzenia sanitarne  i do gromadzenia odpadów.

 

3.  Na terenach 13US i 16US  ilość   jednocześnie wypoczywających   nie może przekroczyć      45 osób, natomiast w granicach terenu  24US  90 osób.

 

4.  Wskaźniki i parametry zabudowy na terenach 13US, 16US, 24US, 26US:

a)     minimalna powierzchnia biologicznie czynna 60% powierzchni działki,

b)    minimalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki 30%, na terenie 24US do 20%,

c)     minimalny wskaźnik zapotrzebowania terenu na 1 użytkownika dla plaż z zielenią – 15m2, urządzeń sportowo-rozrywkowych i zabawowych 10m2,

d)    wysokość budynków 2 kondygnacje nadziemne( w tym poddasze użytkowe)  przy całkowitej wysokości budynku do 9 m od poziomu zerowego do głównej kalenicy budynku,

e)     poziom zerowy nie wyżej niż 45 cm nad powierzchnią terenu rodzimego, przy spadkach  w najwyższym punkcie, 

f)     dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych i spadku 30-450, kryte dachówka ceramiczną , materiami o fakturze dachówki lub trzciną,

g)    dachy obiektów towarzyszących w konwencji takiej samej jak budynki główne.

5.   W granicach terenów należy zabezpieczyć niezbędną ilość miejsc parkingowych dla obsługi        planowanych  przedsięwzięć.

6.   Teren 24US w trakcie budowy zbiornika będzie służył  do magazynowania gleby organicznej i mineralnej  z wykopu czaszy zbiornika. Po wykorzystaniu gleby na zapory i rozwiezieniu na tereny  do rekultywacji lub użyźnienia, całą powierzchnię terenu należy ukształtować biorąc pod uwagę docelowy program użytkowy  oraz  sposób  zagospodarowania terenu. 

§ 17  Tereny o symbolu  7ZN/ML, 8ZN/ML -  fragment  Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka –Raciąż z dopuszczeniem obiektów   rekreacji indywidualnej  (letniskowych).     

1.     Dla terenów ustala się:

a)     standardy zabudowy należy przyjąć według §15 ust.2 przedmiotowej uchwały,

b)    wyklucza się przeznaczenie terenów leśnych na cele budowlane, mogą one wejść w granice działek  budowlanych, bez zmiany sposobu użytkowania;   

2.     Teren biologicznie czynny w granicach działek nie może być mniejszy niż 90% jej powierzchni, a stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie powinien przekroczyć 5%. Powierzchnię biologicznie czynną  w granicach działki należy przynajmniej w 30% zadrzewić.

3.     Ogrodzenie działki  może być realizowane po liniach rozgraniczających terenów i   pasów drogowych.  Forma ogrodzenia musi umożliwiać przemieszczanie się  drobnych ssaków i płazów (np. żerdzie poziome);  należy zaniechać wykonywania w ogrodzeniach cokołów lub w cokołach wykonać tunele ekologiczne.  Szczelniejsze ogrodzenie można wykonać jedynie w miejscach placyków gospodarczych lub  we fragmentach działek które powinny być izolowane przed dostępem zwierząt.. Wysokość   ogrodzeń nie powinna   przekraczać 120cm,  a w przypadku  zastosowania siatki ogrodzeniowej należy ją obsadzić żywopłotem.

4.     Przy zagospodarowaniu działek unikać należy w maksymalnym stopniu  wycinki istniejących drzew, pozostawiając nawet samosiewy.

5.     W użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić  zasady określone w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego  dotyczącym  Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka –Raciąż.

§ 18. Teren   o symbolu  7aZN  Zespół Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka –Raciąż . 

1.     W granicach terenu nie dopuszcza się wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem    zachowania istniejącego gospodarstwa agroturystycznego   z możliwością jego  rozbudowy.

2.     W ramach gospodarstwa agroturystycznego dopuszcza się  wykonanie ogrodzenia szczelnego (z cokołem) jedynie  fragmentów terenu, które należy zabezpieczyć przed penetracją dzikich zwierząt. Wysokość ogrodzenia nie wyższa niż 120 cm.

3.     W użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić  zasady określone w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego  dotyczącym  Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka –Raciąż.

 

§ 19. Teren   o symbolu  17Zn  przeznacza się pod otuliną zbiornika z zielenią nieurządzoną.  

1.     Pas terenu wokół zbiornika o szerokości 30-50 m  od planowanej linii brzegowej objęty zostanie wykupem.

2.     W granicach terenu  wykonane zostaną zapory boczne zbiornika oraz zapora czołowa przegradzająca dolinę rzeki. Zapory boczne należy ukształtować tak aby  nie stanowiły one elementu drastycznie ingerującego w architekturę krajobrazu, ani też nie stanowiły bariery dla ludzi i zwierząt.

3.     Wokół zbiornika, po koronie zapór poprowadzona zostanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości do 2m.

4.     Teren  obsiany zostanie mieszankami traw,  stanowić będzie przestrzeń ogólnodostępną. W granicach terenu ustala się:

a)     ogólnodostępne miejsca do plażowania,

b)    urządzenia związane z amatorskim łowieniem ryb,

c)     w rejonach oznaczonych  symbolem graficznym ogólnodostępne pomosty i kładki dla wędkowania i cumowania sprzętu pływającego,

d)    zakaz wygradzania terenu uniemożliwiający swobodny dostęp do wody,

e)     zakaz zakopywania śmieci, odpadów, wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, mycia pojazdów mechanicznych, niszczenia  roślinności brzegowej, niszczenia skarp zbiornika;

f)     zakaz budowy pomostów i kładek bez zezwolenia zarządcy zbiornika,

g)    zakaz wznoszenia obiektów budowlanych,

h)     zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych nie związanych z realizacją zagospodarowania i utrzymania terenu,

i)      powierzchnię biologicznie czynną minimum 95% powierzchni terenu.

§ 20. Teren   o symbolu 19Zn  to  wyspa  przeznaczona  dla bytowania  ptactwa.

Wyspa powstanie w wyniku podwyższenia naturalnego terenu. Podwyższenie to nie powinno przekroczyć 2,5m.  Na uformowanie wyspy wykorzystany będzie  grunt z wykopu czaszy.

W granicach wyspy nie dopuszcza się realizacji żadnych obiektów budowlanych, nie przewiduje się udostępniania wyspy dla penetracji.

§ 21.  Teren o symbolu 18WS przeznacza się pod przepływowy zbiornik retencyjny  na rzece Raciążnicy.

1.   Podstawowe parametry zbiornika:

a)     na rysunku Planu  podano linię brzegową zbiornika przy  normalnym poziomie piętrzenia NPP - 105,00 m npm

b)    powierzchnia zbiornika w linii brzegowej około 75 ha,

c)     wysokości piętrzenia 2m,

d)    pojemność zbiornika przy NPP 1 032 100 m3.

2.   Grunt pozyskiwany w trakcie wykopu czaszy należy składować tak aby oddzielić grunt organiczny i mineralny.

      Grunt z wykopu   zostanie składowany na  działce  nr 112 ( w granicach opracowania) docelowo przeznaczonej pod usługi sportu i rekreacji (24US i 19Zn). Grunt organiczny  po leżakowaniu należy wykorzystać do podniesienia żyzności gleb o niskiej bonitacji, natomiast grunt pochodzenia mineralnego - piaski drobne i średnie - użyty  zostanie do formowania zapór bocznych i czołowej zbiornika oraz przy  budowie dróg i rekultywacji terenów  na terenie gminy.

3.   Dla ochrony środowiska, prace przy budowie zbiornika muszą  uwzględnić:

a)     ograniczenie zasięgu terenowego do  granic  terenu przewidzianego do wykupu,

b)    wykonanie  umocnień z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, darnina,

c)     ograniczenie tonażu pojazdów wywożących masy ziemne,

d)    prowadzenie  robót  związanych z pracą ciężkiego sprzętu do godzin  dziennych  7-18,

e)     karczowanie drzew i krzewów  poza okresem lęgowym tj. od 1 września  do 28 lutego,

f)     karczowanie   drzew  i krzewów jedynie w zakresie koniecznym dla kształtowania czaszy zbiornika,

g)    maksymalne ograniczenie ingerencji w tereny okalające zbiornik (poza granicą terenu przewidzianego do wykupu). 

 

§ 22.     Teren oznaczony symbolem   20EE  przeznacza się pod urządzenia i obiekty hydro-techniczne IV klasy ważności technicznej. W granicach terenu planuje się:

 

a)     jaz  trzyprzęsłowy  o długości około 13m dla wysokości piętrzenia  2,0m,  z kładką żelbetową,

b)    dla zachowania ciągłości biologicznej środowiska,  należy w rozwiązaniu konstrukcyjnym jazu przewidzieć możliwość szybkiego pokonywania przeszkody  jaką będzie jaz, przez wszystkie gatunki ryb  składające  się na lokalną ichtiofaunę.

 

§ 23. Teren wzdłuż koryta rz. Raciążnicy i wokół planowanego zbiornika retencyjnego,  o szerokości 100m licząc od linii brzegowej, oznaczony na rysunku Planu stosownym symbolem graficznym, wyłączony zostaje z zabudowy na mocy Rozporządzenia nr 24 Wojewody  Mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren  z roślinnością łęgową,   w części leśną,   o najwyższej wartości  środowiska, najmniej odporny na antropopresję, przy  użytkowaniu którego należy uwzględnić:  

a)     zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń wodnych, linii elektroenergetycznych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej; teren może być wykorzystany dla potrzeb rekreacji,

b)    pozostawienie terenu w dotychczasowym użytkowaniu (lasy łęgowe, zadrzewienia i zakrzaczenia, trwałe użytki zielone),

c)     ochronę walorów krajobrazowych.

§ 24.   Tereny oznaczone symbolem Ls przeznacza się pod  kompleksy leśne. W granicach terenu znajdują istniejące lasy i planowane zalesienia. Ustala się zakaz przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne za wyjątkiem  fragmentów przewidzianych pod budowę zbiornika.

 

§ 25. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych Planem

1.     Plan nie przewiduje przeprowadzania procedury scalania nieruchomości.

 

2.     Ustala się iż działki mieszkaniowe jednorodzinne wydzielone z nieruchomości położonych w granicach opracowania posiadać będą następujące parametry:

1)   na terenach MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

a)     powierzchnia działki minimum 800 m2, nie więcej niż 1200m2,

b)    minimalna szerokość działki 20m wzdłuż drogi do której działka przylega, preferowana szerokość 25m;

c)     kąt przecięcia bocznych granic działki z linią rozgraniczającą pasa drogowego  900 (z tolerancją +-50); wyjątek stanowić będą  granice  o innym kącie przecięcia wskazane na rysunku Planu lub wynikające z istniejącego układu granic własnościowych;  

 

2)   na terenie ML  lub MN/ML  – zabudowa rekreacji indywidualnej i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem  zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej)

a)     powierzchnia działki minimum  800 m2,  

b)    minimalna szerokość 20m wzdłuż drogi do której działka przylega, preferowana szerokość 25m;

c)     kąt przecięcia bocznych granic działki z linią rozgraniczającą pasa drogowego  900 (z tolerancją +-50); wyjątek stanowić będą  granice  o innym kącie przecięcia wskazane na rysunku Planu lub wynikające z istniejącego układu granic własnościowych;  

 

3)   na terenie  ZN   -   Zespół  Przyrodniczo   Krajobrazowy Pólka –Raciąż  - nie         dopuszcza  się  podziału na działki   budowlane;

 

     4)     na terenie  ZN/ML   - Zespół  Przyrodniczo   Krajobrazowego Pólka–Raciąż z               dopuszczeniem  obiektów rekreacji  indywidualnej:   

a)     minimalna powierzchnia działki budowlanej 3000 m2 ,

b)    nie podlegają podziałowi  powierzchnie leśne które w całości powinny znaleźć się w granicy działki  budowlanej  i  pozostać w użytkowaniu leśnym;

 

     5)   na terenach RM nie ustala się normatywów powierzchniowych  dla zagród rolniczych;             zagroda jest częścią areału gospodarstwa rolnego a jej powierzchnia wynikać będzie z             potrzeb technologicznych gospodarstwa;

w przypadku przekształcania zagród na funkcję letniskową lub mieszkaniową jednorodzinną,  granice działki budowlanej powinny zamykać się w granicach wskazanych na rysunku Planu linią ciągłą bądź przerywaną;

 

     6)  na terenie 13US,16US  -  usługi sportowo-rekreacyjne, Plan nie przewiduje podziału             terenów na działki budowlane;

 

3.  przy wydzielaniu działek budowlanych z nieruchomości rolnych należy zabezpieczyć         dojazd do pozostałej części nieruchomości;

 

4.    dopuszcza się  następujące odstępstwa od ustalonych parametrów :

 

a)     zmniejszenie powierzchni działki mieszkaniowej jednorodzinnej (bez usług wbudowanych) do 700 m2 jeżeli jest to uzasadnione przebiegiem istniejących granic geodezyjnych;

b)    przy zespołowej realizacji kwartału zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zamkniętego planowanymi ulicami)   powierzchnię działki można zmniejszyć do 600 m2 pod warunkiem pełnego wyposażenia w infrastrukturę (w tym kanalizację sanitarną i deszczową).

5.     Geometryczne zasady  podziału terenów na działki budowlane  wskazuje rysunek Planu.

6.     Nie dopuszcza się wtórnych podziałów  działek budowlanych w wyniku których  mogły by powstać działki o powierzchniach mniejszych niż ustalone powierzchnie minimalne. 

§ 26. Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Tereny w granicach opracowania będą użytkowane  w sposób dotychczasowy, do chwili  zagospodarowania zgodnie z Planem. Nie dopuszcza się realizacji obiektów tymczasowych.

§ 27.  Przedsięwzięcia z zakresu ochrony p.pożarowej.

1.   Ustala się docelowo zaopatrzenie obszaru  w granicach opracowania w wodę   dla celów p. pożarowych z wodociągu zbiorowego, poprzez hydranty p.poż. montowane na sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi; w okresie przejściowym  poprzez punkt czerpalny z koryta rzeki lub ze studni indywidualnych.

2.  Wszystkie drogi  na obszarze objętym opracowaniem muszą umożliwiać  bezkolizyjny         dojazd jednostek gaśniczych straży pożarnej.

3.  Realizowane obiekty uwzględniać powinny przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisy dotyczące ochrony p. pożarowej. 

   

 

§ 28.  Przedsięwzięcia z  zakresu obrony cywilnej

1.     W budynkach usługowych na etapie sporządzania planu zagospodarowania działki  należy przewidzieć ukrycia typu I.

2.     Ukrycia wykonane będą w budynkach  w okresie podwyższonej gotowości obronnej R.P. W przypadku zaprojektowania obiektu na większą  liczbę niż 15 osób obowiązuje opracowanie „Aneksu OC” w tym zakresie.

3.     Istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

4.     Oświetlenie zewnętrzne dróg i budynków przystosować do wygaszania.

 

 

§ 29. Ustala się w granicach całego obszaru,  opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane ustaleniami Planu w wysokości:

1.     dla działek mieszkaniowych jednorodzinnych na terenach MN i  RM……….. 15%

2.     dla działek  rekreacji indywidualnej  na terenach  ML, MN, RM, MN/ML   ...... 30%

3.     dla    rekreacji  indywidualnej,   na terenach  ZN/ML ……………..……………. 30%

4.     dla  zabudowy zagrodowej  RM……………………………………………………. 5%

5.     dla  usług sportu i rekreacji (grunty komunalne) na terenach US  ………..…… 5%

6.     dla  usług sportu i rekreacji ( grunty prywatne) na terenach US ……….………. 5%

7.     dla terenów planowanego zbiornika WS, EE i Zn ……………………………….  5%

8.     dla  dróg i parkingów………………………………………………………………… 5%

 

Rozdział IV

§ 30. Przepisy końcowe

 

1.     Przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego kl. V oraz kl. VI   na cele nierolnicze  dokonuje się stosownie do Ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz.U.  z 2004 r. nr 121 poz. 1266)  na mocy przedmiotowego Planu.

2.     Przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia organicznego kl. V   w zwartym obszarze projektowanym do   przeznaczenia na cele nierolnicze przekraczającym 1ha,  dokonuje się w oparciu o zgodę Marszałka Woj. Mazowieckiego  wyrażoną w decyzji nr 146/08 przy piśmie nr RW.RM.II./MK/6011-117/08 z dnia 15 września 2008 r.

3.     Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych   kl. IV  w   zwartym obszarze projektowanym do przeznaczenia na cele nierolnicze  przekraczającym 1ha  dokonuje się  w oparciu o zgodę Marszałka Woj. Mazowieckiego  wyrażoną w decyzji nr 146/08 przy piśmie nr RW.RM.II./MK/6011-117/08 z dnia 15 września 2008 r.

4.     Zmiany przeznaczenia gruntów leśnych nie będących własnością Skarbu Państwa  na cele nieleśne   dokonuje się  w oparciu o zgodę Marszałka Woj. Mazowieckiego wyrażona w decyzji nr 151/08 przy piśmie  nr RW.RMK.II./MK/6111-70/08 z dnia 19 września 2008 r.  

5.     Do spraw  z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem   wejścia w życie Planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się      ustalenia niniejszego Planu.

6.   Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

7.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku        Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie  internetowej . 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/201/2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/201/2009

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/201/2009

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/201/2009

321091