Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXIII/221/2009

Treść

UCHWAŁA Nr  XXXIII/221/2009xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 4 grudnia 2009r.

 

w sprawie:     założenia Stowarzyszenia „Gmin PŁN-ZACH Mazowsza” na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami.

 

Na podstawie art. 10 ust.1 art. 18 ust. 2 pkt 12, art.84 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j .t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.). Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Gmina Raciąż wspólnie z Gminą: Radzanów, Lubowidz, Szczutowo, Lutocin, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Bieżuń, Sierpc, Mochowo, Rościszewo, Lipowiec Kościelny, Zawidz, Gozdowo, Gminą i Miastem Żuromin, Miastem Sierpc tworzy stowarzyszenie „Gmin PŁN-ZACH Mazowsza”.
  2. Gmina Raciąż przyjmuje, Statut Stowarzyszenia, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

 

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Raciąż – Ryszarda Giszczaka do reprezentowania Gminy w czynnościach, związanych z założeniem Stowarzyszenia i jego działaniem.

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                        Jarosław Jaworski

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/221/2009

Załącznik do Uchwały

321093