Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXIV/224/2009

Treść

Uchwała Nr XXXIV/224/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2009r.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy  Raciąż uchwala co następuje:

 

§ 1

 

      Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie Gminy Raciąż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, w brzmieniu  załącznika do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/224/2009

321098