Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXIV/225/2009

Treść

Uchwała Nr XXXIV/225/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2009 roku

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2010 – 2012.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z póżn. zm.), Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2012, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/225/2009

 

 

321103