Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXIV/223/2009

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2010

 Nr  XXXIV/223/2009

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy uchwala, co następuje

 

§ 1.

 

Dochody w łącznej kwocie  24.559.421,86  ,  w tym:

 

1)       dochody bieżące w kwocie:   18.287.883,03  zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie: 6.271.538,83 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie  27.277.116,20  , w tym:

 

1)       wydatki bieżące w kwocie       15.867.279,86 zł,

2)       wydatki majątkowe w kwocie  11.409.836,34 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

1. Deficyt budżetu w kwocie   2.717.694,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

1) pożyczek  w kwocie   1.150.000,00 zł,

2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.567.694,34 zł,

2. Przychody budżetu stanowiące wolne środki w kwocie 1.300.000,00 zł przeznacza się na rozchody – spłatę pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 4.017.694,34 zł, rozchody w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    700.000,00 zł,

2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  2.717.694,34 zł,

 

 

§ 5.

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  28.000,00  zł.        

2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe  w wysokości 37.000,00. zł,

 

 § 6.

 

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

1.       Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.       Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

 

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę 25.000,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

 

1.       Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę  424.501,83 zł,     w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 424.501,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2.       Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 10.

 

1.       Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody   8.000,00  zł,

2)       wydatki     12.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

 

§ 11.

 

1.       Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2.       Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

3.       Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

 

§ 12.

 

1. Upoważnia się Wójta  do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  700.000,00 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 12  i nr 13 do niniejszej uchwały,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę  980.000,00 zł,

3)         przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

4)         przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek.

 

§ 13.

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

 

§ 14.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

 

Załączniki Nr 1-12 do Uchwały Nr XXXIV/223/2009

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/223/2009

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/223/2009 - Prognoza

320932