Przejdź do stopki

Uchwała Nr V/19/2010

Treść

UCHWAŁA Nr V/19/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż

Nr XLI/313/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/313/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/313/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLI/313/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych nie ulegają zmianie.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  

                                                                     Jarosław Jaworski1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 

320945