Przejdź do stopki

Uchwała Nr V/16/2010

Treść

Uchwała Nr V/16/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2010r.

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie Gminy Raciąż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Jarosław Jaworski

 

Załącznik

320073