Przejdź do stopki

Uchwała Nr V/18/2010

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> UCHWAŁA NR V/18/2010

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż

Nr XXIV/152/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.

 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Rady Gminy Raciąż z dnia 28 listopada 2008 r. Nr XXIV/152/2008 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 213, poz. 8860) § 1 pkt 2) lit. d) otrzymuje brzmienie:

 

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,01 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

                                                                         Jarosław Jaworski

 

321098