Przejdź do stopki

Uchwała Nr V/15/2010

Treść

Uchwała  Nr V/15/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2011-2014

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.),w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr157 poz.1241 z póź.zm.), oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2.   Załącza się informację Wójta Gminy Raciąż o relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 2

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacji przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;

2.   Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł

3.   Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania  uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie  zaciągania zobowiązań, o których mowa w:

- ust.1

- ust.2 w ramach kwoty 2.000.0000,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                            Jarosław Jaworski

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

321103