Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV/9/2010

Treść

U C H W A Ł A  Nr IV/9/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie:  ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4, ust. 1, pkt 1, lit.”c” ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2009r.  Nr 50, poz. 398)  – Rada Gminy Raciąż uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Raciąż, w sposób następujący:

 

         1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:  5.500,00 zł.

 

         2. Dodatek funkcyjny w kwocie:  1.700,00 zł.

 

         3. Dodatek specjalny w kwocie:  2.520,00 zł., co stanowi  35 %

             wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

 

         4. Dodatek za wysługę lat w kwocie: 1.100,00 zł. tj. 20 % wynagrodzenia

             zasadniczego.

             Razem wynagrodzenie wynosi: 10.820,00zł.

 

§ 2

 

Traci moc: Uchwała Nr XXV/163/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           Jarosław Jaworski

 

 

320073