Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV/10/2010

Treść

U C H W A Ł A  Nr IV/10/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie:   zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży

                    służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

 

                     Na podstawie art. 25, ust. 4,6,7,8,10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 710) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Podstawę do ustalenia wysokości diety stanowi półtorakrotność kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 110, poz. 1255 i Nr 19, poz. 239 oraz z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

 

§ 2

 

Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 50% podstawy określonej w § 1.

 

§ 3

 

1. Zwrot kosztów podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy będzie dokonywany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zm.).

 

2. Polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącego Rady Gminy dokonuje wskazany wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 

 

§ 4

 

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca, wysokość należnej diety oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez radnego.

 

 

§ 5

 

Traci moc: Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          Jarosław Jaworski

320073