Przejdź do stopki

Uchwała Nr IV/11/2010

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

U C H W A Ł A  Nr IV/11/2010

Rady Gminy Raciąż

z dnia 22 grudnia 2010r.

 

w sprawie:   ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży

                    służbowych dla radnych.

 

                      Na podstawie art. 25, ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego  oraz  zwrot kosztów  podróży służbowych dla radnych w wysokości: 35 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego  oraz  zwrot kosztów podróży służbowych dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości: 50 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w wysokości:   50 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Wiceprzewodniczących Komisji Rady Gminy w wysokości: 45 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

§ 2

 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Gminy, należy dietę pomniejszyć o 20%.

2. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca wysokość należnej diety oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez radnego.

 

§ 3

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Traci moc: Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 grudnia 2006r.w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

                   

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          Jarosław Jaworski

 

320073