Przejdź do stopki

Uchwała Nr I/1/2010

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Uchwała Nr I/1/2010 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 listopada 2010r.

  

w sprawie:  wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż.

 

         Na podstawie art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, stwierdza się wybór radnego: Jarosława Sławomira Jaworskiego, na Przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, w kadencji: 2010 - 2014.

  

§ 2

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciąż, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.gmina.raciaz.iap.pl

 

        

                                                                              Przewodniczący Obrad

Andrzej Ciarczyński

321088