Przejdź do stopki

Uchwała Nr I/2/2010

Treść

U C H W A Ł A  Nr I/2/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 listopada 2010 r.

 

w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raciąż.

 

            Na podstawie art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raciąż w kadencji 2010 – 2014, zostali wybrani radni:

 

1/ Zbigniew Gralewicz

 

2/ Eugeniusz Jakub Ptasik

 

§ 2

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciąż, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.gmina.raciaz.iap.pl

  

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        Jarosław Jaworski

320945