Przejdź do stopki

Uchwała NR XLI/318/2010

Treść

Uchwała Nr XLI/318/2010
Rady Gminy Raciąż

z dnia 12 listopada 2010 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/41/90 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 1990 roku w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Raciąż. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Statutu Gminy Raciąż, uchwalonego Uchwałą Nr IV/28/2003 Rady Gminy Raciąż z dnia 7 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Raciąż ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 88, poz. 2255) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Załącznik do Uchwały Nr VI/41/90 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 1990r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Raciąż – nadaje się brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy 
            Jarosław Jaworski

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/318/2010
Rady Gminy Raciąż
z dnia 12 listopada 2010 r.

Uchwałą Nr VI/41/90 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 1990r., po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zostały utworzone jednostki pomocnicze w Gminie Raciąż – 53 sołectwa oraz Komitet Osiedlowy w Raciążu. Z dniem 1 stycznia 1992r. nastąpił podział jednostek: na Gminę Miejską Raciąż i Gminę Raciąż. Od chwili powstania Gminy Raciąż tj. od 1.01.1992, nadal funkcjonują 53 jednostki pomocnicze, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione, ponieważ wykreślenie z załącznika do Uchwały Nr VI/41/90 jednostki pomocniczej, jakim był Komitet Osiedlowy w Raciążu ma na celu uregulowanie stanu faktycznego, który zaistniał po podziale jednostek, o którym mowa powyżej. 

Komitet Osiedlowy w Raciążu jest obecnie organem pomocniczym Miasta Raciąż, a nie Gminy Raciąż. 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLI/318/2010
Rady Gminy Raciąż
z dnia 12 listopada 2010 r.

WYKAZ SOŁECTW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ  

Lp.

Nazwa sołectwa

Lp.

Nazwa sołectwa

1.

Bielany

28.

Kraśniewo

2.

Bogucin

29.

Kruszenica

3.

Budy Kraszewskie

30.

Lipa

4.

Charzyny

31.

Łempinek

5.

Chyczewo

32.

Łempino

6.

Cieciersk

33.

Mała Wieś

7.

Ćwiersk

34 .

Malewo

8.

Dobrska – Kolonia

35.

Młody Niedróż

9.

Dobrska – Włościany

36.

Nowe Gralewo

10.

Drozdowo

37.

Nowy Komunin

11.

Druchowo

38.

Nowe Młodochowo

12.

Folwark – Raciąż

39.

Pęsy

13.

Grzybowo

40.

Pólka – Raciąż

14.

Jeżewo – Wesel

41.

Sierakowo

15.

Kaczorowy

42.

Stare Gralewo

16.

Kiełbowo

43.

Stary Komunin

17 .

Kiniki

44.

Strożęcin

18 .

Kocięcin Brodowy

45.

Szapsk

19.

Kodłutowo

46.

Szczepkowo

20.

Kossobudy

47.

Unieck

21 .

Koziebrody

48.

Wępiły

22.

Kozolin

49.

Witkowo

23.

Krajkowo

50.

Zdunówek

24.

Kraszewo – Czubaki

51.

Złotopole

25.

Kraszewo – Falki

52.

Żukowo – Strusie

26.

Kraszewo – Gaczułty

53.

Żychowo

27.

Kraszewo Podborne

 

 

 

321098