Przejdź do stopki

Uchwała Nr XLI/316/2010

Treść

Uchwała Nr XLI/316/2010

Rady Gminy Raciążxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2010 – 2015

 

Na podstawie art. 18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ art. 6 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami/

Rada Gminy Raciąż uchwala: 

§ 1

Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Załącznik do Uchwały

320059