Przejdź do stopki

Uchwała Nr XLI/315/2010

Treść

UCHWAŁA Nr XLI/315/2010xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Raciąż oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 pkt 1 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinnie ( Dz. U. Nr 180 ,poz.1493 z późn. zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§ 1. 

 W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Raciąż  uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 2. 

1.      Gminny Zespół Interdyscyplinarny , zwany dalej ,,Zespołem’’ powołuje Wójt Gminy Raciąż w drodze zarządzenia .

2.      W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Raciąża

a.       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,

b.      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu,

c.       Posterunku Policji w Raciążu ,

d.      Jednostek Oświatowych z terenu gminy Raciąż

e.       Ośrodka zdrowia, działającego na terenie gminy Raciąż ,

f.       Organizacji Pozarządowych , w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie ,

 

3.      W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby wymienione w/w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 ,poz. 1493 z późn. zm.)

4.      Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy  Wójtem Gminy Raciąż a podmiotami , których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Raciąż  - wskazanych przez Wójta Gminy Raciąż.

 

 

Tryb odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

  

§ 3. 

Wójt Gminy Raciąż odwołuje członków Zespołu przed upływem kadencji:

a.       na jego wniosek;

b.      na wniosek podmiotu , którego jest on przedstawicielem;

c.       na wniosek przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego  w uzasadnionych przypadkach ;

d.      w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

§ 4. 

1.      Kadencja Zespołu trwa  3 lata.

2.      Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminny Raciąż w terminie 30 dni od daty zawarcia  Porozumień z podmiotami , o których mowa w §2 ust 4.

3.      Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu  spośród  jego członków , większość głosów w głosowaniu jawnym .

4.      Na wniosek przewodniczącego , podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest  zastępca przewodniczącego  oraz sekretarz Zespołu , spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym .

5.      Szczegółowy zakres prac Zespołu w tym zadania przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie  organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Raciąż w drodze zarządzenia.

6.      Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy , a gdy jest to niemożliwe  - zastępca przewodniczącego lub sekretarz , wskazując termin , miejsce oraz cel posiedzenia , o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu ,nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7.      Posiedzenie Zespołu  może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

8.      Posiedzenia Zespołu  odbywają się w zależności od potrzeb , nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

9.      Prace Zespołu są  prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej powoła jego członków .

10.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu , opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały  lub ustalenia.

11.  Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12.  Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

13.  Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przekładania Wójtowi Gminy Raciąż sprawozdań z pracy Zespołu w terminach :

a.       do 31 lipca roku , którego sprawozdanie dotyczy  - sprawozdanie półroczne ;

b.      do 31 stycznia roku następującego po roku , którego sprawozdanie dotyczy  - sprawozdanie roczne.

14.  Jawność  posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych .

15.  Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych .

16.  Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu  przy  ul. 11 Listopada 20

17.  Obsługę organizacyjno  - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

320073