Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/25/2011

Treść

Uchwała Nr VI/25/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raciąż.

 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raciąż, stanowiące załącznik do Uchwały

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

           

                                                                     Jarosław Jaworski

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/25/2011
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), po wprowadzeniu zmiany ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), Rada Gminy Raciąż jest obowiązana do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie:

-          odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-          opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

 

 Załącznik

 do Uchwały Nr VI/25/2011

 Rady Gminy Raciąż

 z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Raciąż działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Raciąż zobowiązany jest:

 

1)    posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci punktu (biura), bazę transportową (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów) oraz tytuł prawny do nieruchomości, na której one się znajdują.

2)    posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazdy samochodowe:

a)    przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,

b)    o konstrukcji i zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także roznoszenia przykrych woni (odorów),

c)     zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

d)    oznakowane w sposób trwały umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, (oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy – nazwę, adres i telefon),

e)    przystosowane do odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych,

f)     wyposażone w odpowiednie urządzenia do uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

g)    zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

h)    liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3)    prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowo wykonywać usługi, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4)    zapewnić właścicielom nieruchomości odpowiednią ilość urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, poprzez umożliwienie zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników.

5)    zapewnić mieszkańcom, którzy wyrażają chęć segregacji odpadów, odpowiednie urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.

6)    przedstawić umowę stwierdzającą gotowość odbioru odpadów komunalnych nie segregowanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

7)    przy odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnić odbieranie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.

8)    zagwarantować gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Raciąż.

9)    podać wykaz pojazdów i innych środków technicznych, które ze względu na rodzaj i specyfikę odpadów oraz odległość od miejsc ich wytwarzania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zapewniają ich bezpieczny transport.

10)  uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zapewnić ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia.

 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 

1) posiadać dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

2) posiadać odpowiednią ilość pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodne z przepisami o ruchu drogowym,

      b) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

3) zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze Gminy Raciąż;

4) zapewnić odbiór nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy lub zgłoszenia nieruchomości zabudowanej w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze;

5) oznaczyć pojazdy w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

6) posiadać bazę transportową (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów), zaplecze techniczno – biurowe oraz tytuł prawny do nieruchomości, na której one się znajdują;

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. Po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd. Zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu w czasie transportu nieczystości ciekłych;

 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt I i II, zobowiązany jest:

1) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) przedłożyć aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym zezwolenia;

3) przedstawić właściwe dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzających spełnienie wymagań określonych niniejszą Uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;

4) umożliwić na żądanie organu wydającego zezwolenie, dokonania przez ten organ lub wskazanych i upoważnionych przez ten organ przedstawicieli, kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

5) zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z właścicielem każdej nieruchomości położonej w obszarze wykonywanej działalności, który zgłosi zamiar zawarcia takiej umowy – z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego wydanego na podstawie tej ustawy;

4. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do składania wójtowi informacji wymienionych w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

 

320074