Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/24/2011

Treść

Uchwała Nr VI/24/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Raciąż stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Raciąż stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciąż Nr XXIX/208/2006 z dnia 22 lutego 2006 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: właściciele nieruchomości powinni prowadzić  we wskazanym zakresie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, tworzyw sztucznych, puszek metalowych, szkła, makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojemników po tuszach od drukarek, oraz zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Odpady te właściciel nieruchomości do czasu przekazania właściwemu podmiotowi powinien przechowywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie życia oraz zdrowia ludzi.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Raciążu oraz na stronie internetowej BIP

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

    Jarosław Jaworski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/24/2011

Rady Gminy Raciąż
z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79 poz. 666 z późn. zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Po zmianie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów.

Wypełniając ustawowe obowiązki, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

320074