Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/23/2011

Treść

                                                                                                                                        Uchwała Nr VI/23/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności budynku i działki o numerze ewidencyjnym 106/4 w miejscowości Kraszewo – Czubaki na rzecz dotychczasowych najemców.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.68 ust.1 pkt.7 oraz ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.  Nr 102 poz.651 ze zmianami) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności budynku i działki o nr ewid. 106/4 w następujący sposób:

 

1.     w przypadku zbycia wszystkich trzech lokali mieszkalnych jednocześnie na rzecz ich dotychczasowych najemców wraz  z udziałem w prawie własności budynku i działki o nr ewid. 106/4 w wysokości 25% wartości lokalu wraz  z wartością udziału w prawie własności budynku i działki określonej przez rzeczoznawcę majątkowego;

 

2.     w przypadku zbycia lokali mieszkalnych na rzecz pojedynczych  najemców wraz z udziałem w prawie własności budynku i działki o nr ewid. 106/4 w wysokości 20% wartości lokalu wraz z wartością udziału w prawie własności budynku i działki określonej przez rzeczoznawcę majątkowego;

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

          § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             

                                                                            Jarosław Jaworski

 

  

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały Nr VI/23/2011

Rady Gminy Raciąż

 z dnia 28 stycznia 2011r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności budynku i działki o numerze ewidencyjnym 106/4 w miejscowości Kraszewo – Czubaki na rzecz dotychczasowych najemców.

 

 

                        Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą Rady Gminy, bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 cytowanej ustawy, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest jako lokal mieszkalny. Udzielenie bonifikaty ma na celu stworzenie dotychczasowym najemcom dogodnych warunków do nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części w prawie własności działki. Kryteria udzielania bonifikaty przy wykupie lokalu najemców winny być jasne i przejrzyste.

 

            Ustalając wysokość bonifikaty zostały wzięte pod uwagę następujące kryteria:

  1. długość okresu najmu;
  2. terminowe opłacanie czynszu;
  3. rok budowy budynku;
  4. stan techniczny budynku;
  5. nakłady finansowe poniesione przez Gminę z tytułu utrzymania lokali i części wspólnych nieruchomości.

      Biorąc powyższe pod uwagę uchwalono jak w sentencji.

320073