Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/20/2011

Treść

                                  U C H W A Ł A  Nr VI/20/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

 

w sprawie:  zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Raciąż.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Raciąż w terminie: od 1 lutego 2011r. do  28 lutego 2011r.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają statuty poszczególnych sołectw.

 

§ 3

 

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

 

1. Ustalenia terminów zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysa i rady

    sołeckiej.

2. Zapewnienia obsługi techniczno-organizacyjnej zebrań wiejskich.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Jarosław Jaworski

321091