Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/21/2011

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

U C H W A Ł A  Nr VI/21/2011

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie:   wytypowania  przedstawiciela Gminy Raciąż  na członka Rady

                    Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów

                    Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 45 ust. 1, pkt 2, lit.”b”,  ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (jedn. tekst z 2007 roku, Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

  

Przedstawicielem Gminy Raciąż na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, wybrany został:

Pan Ryszard Giszczak – Wójt Gminy Raciąż.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Raciąż.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                              Jarosław Jaworski

321091