Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/26/2011

Treść

Uchwała Nr VI/26/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż

 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

 

  1. prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Raciąż, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Raciąż stanowiące załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

  

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

           

                                                                          Jarosław Jaworski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/26/2011
Rady Gminy Raciąż
z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Po zmianie, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.): wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych – określa Rada Gminy w drodze uchwały. 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/26/2011

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnym zwierzętami na terenie Gminy Raciąż

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

 

1)    prowadzić działalność zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej;

2)    posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem do schroniska,

3)    posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,

4)    posiadać specjalistyczne urządzenia przeznaczone do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadające im cierpienia;

5)    zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie postępowania ze zwierzętami;

6)    zapewnić transport bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami prawa;

7)    posiadać środek transportu przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi przewidziane prawem (umożliwiający higienę w czasie transportu i ochronę zwierząt przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt);

8)    zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku zwierzęcia chorego lub okaleczonego (posiadanie dokumentu potwierdzającego stałą współpracę z lekarzem weterynarii);

9)    zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług;

10)  posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok na gotowość odbioru zwłok zwierząt;

11)  złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  

Załącznik Nr
do Uchwały Nr VI/26/2011

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Raciąż

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

 

1)    prowadzić działalność zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2)    posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, w tym:

a)    klatki i boksy oraz wybiegi dla zwierząt, w tym klatki i boksy zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – zapewnienie odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni, zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt,

b)    wyodrębnione pomieszczenie do badania zwierząt,

c)     wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do schroniska,

d)    wyodrębnione pomieszczenie dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

e)    wyodrębnione pomieszczenie do wykonywania zabiegów weterynaryjnych, pomieszczenie to powinno być wyposażone w narzędzia chirurgiczne i lodówkę przeznaczoną do przechowywania szczepionek,

f)     wyodrębnione pomieszczenia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków dezynfekcyjnych.

3)    zapewnić, aby schronisko nie stwarzało uciążliwości dla mieszkańców, musi być ogrodzone w taki sposób aby zwierzęta nie mogły wydostać się poza teren schroniska;

4)    posiadać bieżącą wodę i kanalizację doprowadzoną do schroniska,

5)    posiadać dokument potwierdzający zapewnioną opiekę lekarza weterynarii,

6)    zatrudniać przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami,

7)    posiadać specjalistyczne urządzenia przeznaczone do chwytania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadające im cierpienia,

8)    posiadać odpowiednie środki transportu do przewozu zwierząt i urządzenia do doraźnego przetrzymywania zwierząt padłych, zgodnie z wymogami prawa,

9)    posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość odbioru zwłok zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt,

10)  złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

 

1)     prowadzić działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

2)     posiadać grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zabudowaną, na której ma być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

3)     posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4)     posiadać pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną i Powiatowego Lekarza Weterynarii;

5)     teren przeznaczony pod działalność musi być ogrodzony;

6)     posiadać stosowne decyzje wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach,

7)     posiadać odpowiednie środki techniczne, w ilości odpowiedniej do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska,

8)     posiadać wydzielone pomieszczenie odpowiednie do tymczasowego przetrzymywania padłych zwierząt i ich części (chłodnie) oraz urządzenia i środki do ich dezynfekcji,

9)     w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk – posiadać urządzenia do grzebania zwłok zwierząt i ich części,

10)   złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

320073