Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI/27/2011

Treść

U C H W A Ł A   Nr VI/27/2011

Rady Gminy  w Raciążuxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 28 stycznia 2011r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Raciąż zadania centralnego organu administracji rządowej – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania drogą Nr 8.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Raciąż od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania nowo - wybudowaną drogą dojazdową nr 8 od km 0+000.00 do km 0+168.35 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Zasady współdziałania, w tym zakres przyjętego zadania oraz zasady jego finansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy i GDDKiA.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                               

 

                                                              PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

 

                                                                         Jarosław   Jaworski

 

  

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY 

Nr VI/27/2011

Rady Gminy  w Raciążu

z dnia 28 stycznia 2011r. 

Droga wykazana w przedmiotowym piśmie GDDKiA, nazwana jako dojazdowa nr 8 której przebieg określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, spełnia kryteria właściwe dla kategorii dróg gminnych. Przedmiotowa droga dojazdowa nr 8 bezpośrednio łączy się z drogą gminną Nr 301070W Witkowo - Kiełbowo i stanowi jedyny dojazd do drogi powiatowej relacji Raciąż - Płońsk, dla mieszkańców Witkowa.

320073