Przejdź do stopki

Uchwała Nr VII/30/2011

Treść

                                                                                                xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

UCHWAŁA  Nr VII/30/2011

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 18 marca 2011r.

 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż środków stanowiących fundusz sołecki.

 

          Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 17 i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 1, ust. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku  o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Raciąż na rok 2012 środków, stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                            Jarosław Jaworski

320945