Przejdź do stopki

Uchwała Nr VIII/35/2011

Treść

UCHWAŁA Nr VIII/35/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia  19 maja 2011 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

            Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit c i art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 2, art.91 i art.94  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240  z późn.zm) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.770.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych ) na sfinansowanie  planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unieck”.

§ 2

1.     Zabezpiecza się spłatę pożyczki w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

2.     Jako pokrycie spłaty pożyczki wskazuje się dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz  dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych . 

§ 3

Termin spłaty pożyczki określonej w § 1 niniejszej uchwały ustala się na lata 2012-2015 zgodnie z zestawieniem przepływów pieniężnych stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    Jarosław Jaworski

321084