Przejdź do stopki

Uchwała Nr VIII/37/2011

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

U C H W A Ł A  Nr VIII/37/2011

 

Rady Gminy Raciąż

z dnia 19 maja 2011r.

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2010 rok.

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2010 rok.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                               Jarosław Jaworski

320073