Przejdź do stopki

Uchwała Nr VIII/40/2011

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  

U C H W A Ł A   N R  VIII/40/2011

 

Rady Gminy Raciąż

   z dnia 19 maja 2011 r.

  

 

w sprawie:  nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Uniecku.

                    

                Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, ust. 5 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 4 załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Uniecku imię POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH.

 

  § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

  

  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

321093