Przejdź do stopki

Uchwała Nr VIII/41/2011

Treść

U C H W A Ł A Nr  VIII/41/2011xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY GMINY RACIĄŻ

 

z dnia 19 maja 2011r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr  123, poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie  wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na czas   od 18 sierpnia 2011 roku do  17 sierpnia  2012 roku.

2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VIII/41/2011

Rady Gminy Raciąż

z dnia 19 maja 2011r.

  

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

na okres  od 18 sierpnia 2011 roku do 17 sierpnia  2012 roku

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych

 

Taryfa dla pozostałych  odbiorców usług

 

 

1.

 

Zaopatrzenie w wodę:

 

-  cena za 1 m³ wody w zł,

 

 

 

 

1,94  +8 % VAT

= 2,10 zł brutto

 

 

 

 

1,94  +8 % VAT

= 2,10 zł brutto

 

 

-  opłata abonamentowa (miesięczna opłata stała) od wodomierza w  zł,

 

 

1,50 + 8 % VAT

= 1,62 zł brutto

 

1,50 + 8 % VAT

= 1,62 zł brutto

 

2.

 

Odprowadzanie ścieków:

 

-  cena za 1 m³ ścieków w zł

 

 

Dopływających

 

3,90 + 8 % VAT

= 4,21 zł brutto

 

Dowożonych

 

4,90 + 8 % VAT

=5,29 zł brutto

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr  VIII/41/2011

Rady Gminy Raciąż

z dnia 19 maja 2011 roku

 

 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 11 maja 2011  roku zwrócił się do Wójta Gminy Raciąż z wnioskiem (pismo L.dz. GK/826/2011 z dnia 4 maja 2011r.)  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż na okres  od 18 sierpnia 2011 roku do  17 sierpnia  2012 roku w wysokości:

 

1)                   dla  odbiorców indywidualnych

                z gospodarstw domowych                      - 1,94 zł  + 8 % VAT =    2,10 zł brutto

2)            dla pozostałych odbiorców (firmy)           - 1,94 zł  + 8 % VAT =    2,10 zł brutto

3)            opłata za jeden wodomierz                      - 1,50 zł  + 8 % VAT   1,62 zł brutto

 

Faktyczna stawka opłat za 1 m³  wody wzrosła o kwotę 0,09 zł netto.

 

                Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jako uzasadnienie do wniosku przedstawił kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów zbiorowych) na terenie Gminy Raciąż za czas od 1 stycznia 2010 roku  do 31 grudnia 2010 roku i planowane koszty za okres od 1 stycznia  2011 roku          do 31 grudnia  2011 roku.

                Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie do wniosku załączył kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków  na oczyszczalni ścieków „Koziebrody” i „Gralewo” gm. Raciąż za okres od 1 stycznia  2010 roku  do 31 grudnia  2010 roku i planowane koszty od 1 stycznia 2011 roku  do 31 grudnia 2011 roku

                W wyniku negocjacji Wójta Gminy Raciąż z Zarządem Zakładu ZUWdPR w Mławie z dnia 17 maja 2011 roku, po zaproponowaniu przez Wójta Gminy Raciąż jednoczesnego udziału Gminy Raciąż  w wykonywaniu remontów modernizacyjnych, ustalono taryfę  za 1 m³ ścieków  w zł wg następujących stawek:

 

1)       ścieki dopływających:                             3,90 + 8 % VAT =   4,21 zł brutto

2)       ścieki dowożonych:                                4,90 + 8 % VAT =   5,29 zł brutto

 

Faktyczna stawka opłat za 1 m³ ścieków wzrosła o kwotę 0,40 zł netto.

 

                Przedstawiony sposób uczestniczenia w kosztach utrzymania sprawności urządzeń majątku gminy, zmierzający równocześnie do poprawy jakości wody, uznano za uzasadniony         i postanowiono jak  w sentencji niniejszej uchwały.

321103