Przejdź do stopki

Uchwała Nr X/52/2011

Treść

 U C H W A Ł A   Nr X/52/2011 

Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 sierpnia 2011r.
 
 
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
 
         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.   Nr 162, poz. 978) – Rada Gminy Raciąż – na wniosek Wójta Gminy – uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 
Tworzy się obwód głosowania nr 6, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej  w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23 a, 09-140 Raciąż.
 
Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 16 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz okręgu wyborczym nr 39 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pensjonariuszy i przebywających pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kraszewie - Czubakach23 a, w wyborach  zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                       (-) Jarosław Jaworski

321103