Przejdź do stopki

Uchwała Nr X/53/2011

Treść

                                                                                                                                 

                                           Uchwała Nr X/53/2011
                                              Rady Gminy Raciąż
                                        z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Raciąż
 
      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 i art. 14a ust. 1a ustawy d dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Tworzy się punkty przedszkolne z siedzibą w budynkach n/w szkół podstawowych na terenie Gminy Raciąż:
1)      Punkt przedszkolny w Starym Gralewie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie
2)      Punkt przedszkolny w Koziebrodach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Koziebrodach
3)      Punkt przedszkolny w Kraszewie Gaczułtach z siedzibą w Szkole Filialnej w Kraszewie Gaczułtach
4)      Punkt przedszkolny w Raciążu z siedzibą w oddziale przedszkolnym w Raciążu
5)      Punkt przedszkolny w Krajkowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krajkowie
6)      Punkt przedszkolny w Kodłutowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kodłutowie
7)      Punkt przedszkolny w Uniecku z siedzibą w Szkole Podstawowej w Uniecku
 
§ 2.
 
Punkty przedszkolne, o których mowa w § 1 będą funkcjonować od dnia 1 września 2011 roku.
 
§ 3.
 
Organizację punktów przedszkolnych wymienionych w § 1 określa załącznik do uchwały.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
 
 
 
                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
                                                                 (-) Jarosław Jaworski
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr X/532011
Rady Gminy Raciąż z dnia 30 sierpnia 2011r.
 
 
      ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE RACIĄŻ
 
§ 1.
 
1. Punkty przedszkolne działają na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 roku
    Nr 161, poz. 1080) oraz niniejszej uchwały.
2. Organem prowadzącym punkty jest Gmina Raciąż.
3. Nauczyciela prowadzącego zajęcia w poszczególnych punktach przedszkolnych zatrudniają dyrektorzy szkół podstawowych, zgodnie z § 1 uchwały.
 
§ 2.
 
Cele i zadania punktów przedszkolnych:
 
1) Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom.
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
3) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
4) Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
5) Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
6) Prowadzenie prac opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowisko rodzinne w ramach obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 
§ 3.
 
1. Zajęcia prowadzone są w 5 dni roboczych tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Usługi świadczone przez punkty przedszkolne w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne.
4. Liczba dzieci w punktach wynosi od 7 do 25 osób.
 
§ 4.
 
1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Raciąż.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców zamieszkałych i pracujących na terenie Gminy Raciąż.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do punktu przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psycho-fizycznego.
4. Zapisy do punktów przedszkolnych będą odbywać się w poszczególnych punktach. Do punktu przedszkolnego dziecko może zapisać rodzic lub opiekun prawny.
 
 
§ 5.
 
Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psycho-fizycznym,
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3) życzliwego, równego traktowania, rozwijania zainteresowań i zdolności,
4) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
5) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej,
6) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
7) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
 
§ 6.
 
Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego nauczania, wychowania,
2) szanować odrębność każdego kolegi,
3) przestrzegać zasad i form współżycia w zbiorowości przedszkolnej,
4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność,
5) uczestniczyć w pracach porządkowych,
6) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
7) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 
§ 7.
 
Dziecko może być skreślone z listy przez organ prowadzący:
1) w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do punktu przedszkolnego bez usprawiedliwienia przez okres co najmniej 14 dni,
2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego,
3) za powodowanie zagrożenia zdrowia lub życia wychowanków lub nauczycieli.
 
§ 8.
 
W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
 
§ 9.
 
Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.).
 
§ 10.
 
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje punktu przedszkolnego tj. opiekuńczą, wychowawczą, a w szczególności:
1) współpracować z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków,
2) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka.

321091