Przejdź do stopki

Uchwała Nr X/54/2011

Treść

  

UCHWAŁA Nr X/54/2011
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Dobrska Kolonia na lata 2010 - 2017”.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie § 10, ust. 2, pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 14 lutego 2008r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (Dz. U. z 2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§1
 
Zatwierdza się zmiany do „Planu odnowy miejscowości Dobrska Kolonia na lata 2010 – 2017” w nowym brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Traci moc uchwała Nr XLI/317/2010 Rady Gminy Raciąż, z dnia 12 listopada 2010r.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski
  
 
 
Uzasadnienie
do uchwały X/54/2011
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 sierpnia 2011r.
 
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Dobrska Kolonia na lata 2010 - 2017”.
 
 
               Plan Odnowy Miejscowości to najważniejszy element odnowy wsi.
            Przygotowanie „Planu odnowy miejscowości Dobrska Kolonia na lata 2010 – 2017”, dla miejscowości Dobrska Kolonia jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych, w sprawie uzyskania dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  w celu realizacji przedsięwzięć w ramach odnowy wsi.
               Zmiana Planu odnowy miejscowości Dobrska Kolonia na lata 2010 - 2017 podyktowana jest dostosowaniem dokumentu do wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz instrukcji do Planu Odnowy Miejscowości opracowanej przez MRiRW.
            Plan odnowy miejscowości został przygotowany metodą uspołecznioną. W pracach udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Raciąż i jednostek podległych, oraz przedstawiciele środowisk społeczności lokalnych.
 
 
 
 
 
 
 

320932