Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI/86/2012

Treść

 

UCHWAŁA Nr XVI/86/2012
 Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012 roku
 
 
W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Raciąż nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007r. Nr 231, poz. 1700 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Raciąż nieruchomości o powierzchni 0,0798 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 20/5 położonej w miejscowości Wępiły, należącej do Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych.
 
§ 2
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/1/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 15 lutego 2002r. i Uchwałą nr XVI/116/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż” pow. płoński woj. mazowieckie działka o nr ewid. 20/5 położona w miejscowości Wępiły oznaczona jest symbolem „istniejące ujęcia wód głębinowych”.
 
 § 3
 
Koszty związane z nieodpłatnym nabyciem w/w nieruchomości poniesie Gmina Raciąż (koszty notarialne i skarbowe).
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż, który złoży sprawozdanie z jej wykonania po dokonaniu czynności notarialnych.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Do Uchwały Nr XVI/86/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012
 
 
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Raciąż nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż, zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/1/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 15 lutego 2002r. i Uchwałą nr XVI/116/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż” pow. płoński woj. mazowieckie działka o nr ewid. 20/5 położona w miejscowości Wępiły oznaczona jest symbolem „istniejące ujęcia wód głębinowych”.
 
Na działce, o której nabyciu traktuje uchwała umiejscowiona jest studnia głębinowa wybudowana w 1992r. przez Zakład Studniarski w Mławie. W 2008r. przedmiotowa działka została geodezyjnie wydzielona z dz. oznaczonej nr ewid. 20/1 w związku z przygotowaniem jej przez Agencję Nieruchomości Rolnych do sprzedaży.
 
Zlokalizowana na działce nr 20/5 studnia głębinowa służyła miejscowym rolnikom do napełniania wodą urządzeń stosowanych przy ochronie i nawożeniu płodów rolnych. Po wybudowaniu sieci wodociągowej była w dalszym ciągu sporadycznie wykorzystywana. W związku z tym Gmina Raciąż wyraziła zainteresowanie nieodpłatnym przejęciem działki o nr ewid. 20/5
 
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U z 2007r. Nr 231, poz. 1700 z późniejszymi zmianami) Agencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie, w drodze umowy przekazać na rzecz Gminy Raciąż przedmiotową nieruchomość z przeznaczeniem na realizację celów publicznych, w tym realizację zadania własnego gminy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

 

 

320059