Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI/90/2012

Treść

Uchwała Nr XVI/90/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012 roku


w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje :


§ 1


1. Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu, ul. Wolności 34, które miałyby obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r. na terenie Gminy Raciąż z powodu:


niezgodności wniosku z wymogami określonymi w przepisach art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 19 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


2. Uzasadnienie do uchwały stanowi integralną cześć niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/90/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012 roku

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż

 

W dniu 10 stycznia 2012 roku wpłynął do Urzędu Gminy Raciąż wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Po zapoznaniu się z w/w wnioskiem Wójt Gminy Raciąż stwierdził jego niezgodność z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 Nr 127 poz. 886 z późn. zm.), co w myśl art. 24 ust. 5 w/w ustawy o zbiorowym (…) stanowi przesłankę do podjęcia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.
Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.). Zgodnie z art. 24 w/w ustawy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
Wskazać należy, że do wniosku, o którym mowa w niniejszym uzasadnieniu, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek załączyć szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan (art. 24 ust. 3 ustawy), jak również taryfę lub taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uzasadnienie wniosku (§ 19 rozporządzenia), natomiast wójt (wyposażony w kompetencje dwojakiego rodzaju) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesionych przez przedsiębiorstwo w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, pod względem celowości ich ponoszenia. Wzór wniosku oraz niezbędny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryfy określony został w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. 2006 Nr 117 poz. 886 ).
W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza się natomiast w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług, w tym informację dotyczącą wpływu określonej taryfy na ich poprawę, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów jak też zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf (§ 19 ust. 2 rozporządzenia). Ponadto do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf, zgodnie z § 19 ust. 3, dołącza się:


1) ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy;
2) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7 ustawy,
3) informację o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne lub informację o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa,
4) tabele stanowiące załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.


Art. 24 ust 4 w/w ustawy o zbiorowym ( … ) nakłada na wójta obowiązek sprawdzenia, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, oraz nakazuje weryfikację kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia. Przyjmuje się, że Rada Gminy otrzymuje od Wójta Gminy wniosek po weryfikacji, a więc taki, w stosunku do którego Wójt stwierdził w ramach przysługującego mu prawa spełnienie bądź niespełnienie wymogów określonych w przepisach ustawy i rozporządzenia. Kompetencja rady sprowadza się zaś do podjęcia stosownej uchwały tj. w zależności od przeprowadzonej weryfikacji złożonego wniosku – zatwierdzającej bądź odmawiającej zatwierdzenia przedmiotowego wniosku.
Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 listopada 2008 roku II SA/G1 870/2008, obowiązkiem Rady Gminy jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu taryf albo uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Oznacza to, że rada zobowiązana jest traktować załączoną taryfę jako jeden dokument i albo ją w całości zatwierdzić albo w całości odmówić jej zatwierdzenia.

Bezsprzecznie, złożony w dniu 10 stycznia 2012 roku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 roku nie spełnia wymogów określonych przepisami wyżej wymienionej ustawy, jak też rozporządzenia, jako że nie zawiera elementów, które obligatoryjnie powinny znaleźć się we wniosku lub w formie załącznika do wniosku. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu nie załączyło do wniosku szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat wymaganych art. 24 ust. 3 ustawy oraz istnieją zastrzeżenia co do spełnianie wymogów określonych w w/w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 25 ustawy. W tym miejscu wskazać należy, że złożony wniosek nie zawiera uzasadnienia, przez co nie spełnia wymogów § 19 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, tym samym wniosek nie spełnia przepisów ust. 2 w/w przepisu, tj. podanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług, w tym informację dotyczącą wpływu określonej taryfy na ich poprawę, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. De facto nie zostało do uzasadnienia również załączone ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, informacja o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub informacja o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa, wymagane przepisami § 19 ust. 3 pkt. 1 – 3 w/w rozporządzenia.
Ponadto w przedłożonym wniosku PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu jednoznacznie nie wskazała w jakim zakresie (%) realizuje zadania dot. zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż, a w jakim na terenie Miasta Raciąż, ponadto nie podano w jakim zakresie prowadzi pozostałą działalność np. odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami czy gospodarka mieszkaniowa.
W tabeli A stanowiącej załącznik do wniosku wykazano nową grupę taryfową Grupa 2 – 1,22 zł która w poprzednich wnioskach nie występowała. Przedsiębiorstwo nie podało uzasadnienia na jakiej podstawie została wprowadzona nowa grupa taryfowa. Nie podano także opisu Grup taryfowych, zarówno Grupy 1, jak i Grupy 2, wobec czego brak jest informacji jakich odbiorców, wskazane przez Przedsiębiorstwo Grupy taryfowe dotyczą.
Istotny z punktu widzenia poprawności sporządzenia wniosku jest fakt, że PGKiM Sp. z o.o posługuje się w jego treści niezatwierdzoną ceną (taryfą) przez Radę Gminy Raciąż, jako taryfą obowiązującą. Wobec tego jest to wada wniosku, która uniemożliwia zatwierdzenie taryf w zaproponowanej wysokości – taryf bazujących czy przyjmujących do wyliczeń niezatwierdzoną taryfę.
Wobec powyższego ocena formalno – prawna tak sporządzonego wniosku powinna być jednoznaczna – nie ma podstaw do zatwierdzenia taryfy objętej wnioskiem z dnia 5 stycznia 2012 roku (data wpływu – 10 stycznia 2012 roku).
Pamiętać należy, że Wójt badając wniosek przedsiębiorstwa może domagać się od przedsiębiorstwa przedłożenia dodatkowych materiałów w sytuacji, gdy podejmie wątpliwość co do prawidłowego wyliczenia i celowości poniesienia części kosztów rzutujących na wysokość opłat za wodę (NSA z dnia 10 lipca 2007 roku II OSK 584/2007). Nie jest to obowiązek, a prawo organu wykonawczego. Nie mniej jednak złożony wniosek ze względu na niespełnienie wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa stanowi podstawę do podjęcia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.


Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 

321103