Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI/87/2012

Treść

 

UCHWAŁA NR XVI/87/2012
Rady Gminy Raciąż
 z dnia 17 lutego 2012 r.
 
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2, art. 62 ust. 5 w zw.    Z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm), Rada Gminy w Raciążu uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
1.      Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 r. dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie.
2.      W przypadku likwidacji, o której mowa w ust. 1, uczniowie klas I-VI likwidowanej szkoły będą kontynuować naukę w filii - Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku.
3.      W miejsce zlikwidowanej Szkoły, o której mowa w ust. 1, zamierza się z dniem 1 września 2012 r. utworzyć Filię Szkoły Podstawowejim. A. Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku.
4.      Filia określona w ust. 3, obejmuje swym zakresem klasy I-VI szkoły podstawowej.
 
§ 2.
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy do poinformowania o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie:
1.      Rodziców uczniów tej szkoły,
2.      Kuratora Oświaty oraz wystąpienie do tegoż o wydanie w tej sprawie opinii.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały XVI/87/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012 r.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidować Szkołę Podstawową im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie. W jej miejsce powołać z dniem 1 września 2012 r. filię – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku. Uczniowie likwidowanej szkoły będą kontynuować naukę w dotychczasowej szkole z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
            Powodem likwidacji w/w szkoły jest racjonalizacja sieci szkolnej polegająca na lepszej synchronizacji oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmniejszenie kosztów utrzymania szkół. W odległości 4 km od SP w Kodłutowie znajduje się Zespół Szkół w Uniecku. Absolwenci szkoły w Kodłutowie kontynuują naukę w Publicznym Gimnazjum w Uniecku, dowóz dzieci do obu szkół jest realizowany przez tego samego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Płocku. Brak synchronizacji powoduje zbędne oczekiwania na dowóz. Niektórzy nauczyciele zatrudnieni w SP w Kodłutowie uzupełniają etat lub są dodatkowo zatrudniani w ZSz w Uniecku i odwrotnie. W tym wypadku podporządkowanie SP w Kodłutowie ZSz w Uniecku również stwarza lepsze możliwości planowania wspólnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz integrację i wzajemne poznanie się uczniów obu szkół. Pozwoli to uniknąć pojawiającym się czasami w kl I Publicznego Gimnazjum w Uniecku konfliktom między uczniami przychodzącymi ze SP w Kodłutowie i Uniecku.
Głównym powodem likwidacji odrębności Szkoły Podstawowej w Kodłutowie jest mała liczba uczniów. W bieżącym roku szkolnym wynosiła ona:
w kl. I – 6 uczniów
     kl. II – 8 uczniów
    kl. III – 6 uczniów
     kl. IV – 4 uczniów
     kl. V – 4 uczniów
     kl. VI – 10 uczniów
     Razem: 38 uczniów
w oddziale przedszkolnym – 10 sześciolatków.
            W latach następnych:
-          rok szkolny 2012/2013 – 38 uczniów
-                  „          2013/2014 – 41 uczniów
-                  „          2014/2015 – 41 uczniów
-                  „          2015/2016 – 44 uczniów
-                  „          2016/2017 – 44 uczniów
Nauka w kl. IV-V prowadzona jest w systemie klas łączonych. Obecność uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej powoduje, że kształcenie dzieci może odbywać się na trzech albo czterech poziomach, co jest bardzo trudne do realizacji i prowadzi do obniżenia poziomów nauczania.
Mała liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Kodłutowie powoduje, że koszty nauczania przypadające na jednego ucznia są w niej bardzo wysokie (o 50% wyższe niż przeciętna dla Gminy).

Uwzględniając powyższe, mając na uwadze głównie dobro ucznia uważa się, że proponowana zmiana spowoduje poprawę jakości pracy szkoły.

 

321103