Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVI/88/2012

Treść

U C H W A Ł A   N R XVI/88/2012
 
Rady Gminy Raciąż
z dnia 17 lutego 2012 r.
 
w sprawie: zamiaru połączenia w Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Starym Gralewie i Publicznego Gimnazjum im. św St. Kostki w Starym Gralewie
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 62 ust. 1,3 i 5b w związku z art. 58 i art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).
 
§ 1
 
1.     Zamierza się połączyć z dniem 1 września 2012 r. w Zespół Szkół: Szkołę Podstawową im. św St. Kostki w Starym Gralewie i Publiczne Gimnazjum im. św.St. Kostki w Starym Gralewie.
2.      W skład Zespołu Szkół będą wchodzić:
1) Szkoła Podstawowa im. św St. Kostki w Starym Gralewie,
2) Publiczne Gimnazjum im. św.St. Kostki w Starym Gralewie
3.     Projekt Aktu założycielskiego Zespołu Szkół stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
 
 § 2
 
Obwód Zespołu Szkół w Starym Gralewie określają następujące Uchwały Rady Gminy Raciąż:
1. Uchwała Nr XIII/69/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. – w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż - § 1 ust 1
2. Uchwała Nr XIII/70/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/99 Rady Gminy w Raciążu z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Starym Gralewie.
 
§ 3
 
Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia czynności połączenia Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Starym Gralewie i Publicznego Gimnazjum im. św. St. Kostki w Starym Gralewie wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty.
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

320073