Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 7/2012

Treść

 
Zarządzenie Nr 7/2012
Wójta Gminy  Raciąż
z dnia  26 marca 2012 roku
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/ 
 
Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Przekazać Radzie Gminy:
1)      sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2)      sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążu za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3)      informację o stanie mienia Gminy Raciąż, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 
§ 3
 
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.
 
§ 4
 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
W Ó J T   G M I N Y
Ryszard  Giszczak 
 
 
 
 
 

 

321091