Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVII/101/2012

Treść

 

UCHWAŁA NR XVII/101/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 marca 2012 r.
  
 
w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uniecku
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 i 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy  Raciąż uchwala co następuje:
§ 1.
 
  1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 Filię Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Uniecku
  2. Uczniom zamieszkałym w obwodzie zlikwidowanej szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutwie zapewnia się kontynuowanie nauki w powołanej Filii.
  3. Filia, o której mowa w ust. 1 obejmuje swoim zakresem klasy I-VI Szkoły Podstawowej.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
        Jarosław Jaworski

321103