Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVII/98/2012

Treść

 
Uchwała Nr XVII/98/2012
Rady Gminy Raciąż
 z dnia 30 marca 2012 roku
  
 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż, stanowiące załączniki do Uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
 
 
                                  Przewodniczący Rady Gminy
           
                                  Jarosław Jaworski
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/98/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 marca 2012 roku
 
 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż.
 
 
 
         W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373).
W wyniku tej nowelizacji Rada Gminy Raciąż została zobligowana do określenia w drodze uchwały również zagadnienia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przedmiotowych zagadnień.
 
 
                    Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/98/2012
                    Rady Gminy Raciąż
                    z dnia 30 marca 2012 r.
 
Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż.
 
 
            Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657) określa się następujące wymagania:
 
§1.
 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
 
1)                  złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w art. 8 ust. 1 i ust. 1 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników, według obowiązującej stawki;
 
2)                  prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 
3) Posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane (urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia);
b) posiadać środek transportowy spełniający wymagania techniczne, przystosowany  do transportu  zwierząt (spełniający  wymagania określone w ustawie z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz.1002 ze zm.) zapewniający prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, a w szczególności: mający powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie kontenerów (klatek) zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu, zamocowanych w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie ruchu pojazdu oraz posiadający odpowiednią wentylację
 
4) zapewnić, w razie potrzeby, pomoc lekarsko – weterynaryjną;
 
5) dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
 
6) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności – w tym miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska lub posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:
      1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
 Rejestru Sądowego;
      2) umowa sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
      3)   umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
      4) akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 6.
§2.
 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
     1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników według obowiązującej stawki;
     2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
     3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 2 oraz spełniać wszystkie wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno – higieniczne, określone w przepisach prawa, szczególnie                    z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);
     4) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
    5) posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, a także posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;
            6) zapewnić opiekę weterynaryjną;
     7) przedsiębiorca powinien spełnić wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt – posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zm.);
           8) dysponować wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w zakresie opieki nad zwierzętami.
 
 2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:
    1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
     2) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
    3) akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
    4) umowa z uprawnionym podmiotem na odbiór oraz utylizację zwłok zwierzęcych i ich części;
   5) umowa lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok i ich części;
    6) umowa na odbieranie odpadów komunalnych i ścieków ze zbiorników bezodpływowych (w przypadku odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – pozwolenie wodno-prawne).
 
§ 3
 
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1)      złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki;
2)      prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
3)      posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na który prowadzona ma być działalność objęta wnioskiem;
4)      posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy – Prawo budowlane, przywołanej w § 2 ust.1 pkt 4 uchwały;
5)      powstanie i prowadzenie ww. działalności może odbywać się na terenie nieruchomości, która została wyznaczona do wymienionej działalności w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 ze zm.);
6)      prowadzić ww. działalność w miejscu szczelnie ogrodzonym, które powinno spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno – higieniczne. Spalarnia współspalarnia zwłok zwierzęcych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 140) oraz norm Unii Europejskiej (Dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie    /WE/Nr   1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady);
7)      Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
8)      posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
9)      posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;
10) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;
11) dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać umowę (oświadczenie) gwarantującą gotowość odbioru tych odpadów.
2.      Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
2. wykaz sprzętu i środków, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 8, 9, 10 i 11;
     3. akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o którym mowa w ust. 1 
         pkt 3.

321098