Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVIII/106/2012

Treść

                                                                                      
U C H W A Ł A Nr XVIII/106/2012
 
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 25 maja 2012r.
 
 
w sprawie:   zarządzenia wyborów do organu sołectwa Kaczorowy.
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 ust. 2 Statutu Sołectwa Kaczorowy – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1 
 
Zarządza się wybory sołtysa w sołectwie Gminy Raciąż – Kaczorowy, w terminie:
do  25 lipca 2012 roku.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
 
1. Ustalenia terminu zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa.
2. Zapewnienia obsługi techniczno-organizacyjnej zabrania wiejskiego.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                          Jarosław Jaworski

321103