Przejdź do stopki

Uchwała Nr XVIII/107/2012

Treść

Uchwała Nr XVIII/107/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 25 maja 2012 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje: 
 
§ 1
 
1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż, zgodnie wnioskiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, na czas od 18 sierpnia 2012 roku do 17 sierpnia 2013 roku. 
2. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raciąż stanowią załącznik nr 1 do uchwały. 
 
§ 2
 
Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Raciąż. 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 


Jarosław Jaworski
 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/107/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 25 maja 2012 r.
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfa dla odbiorców usług indywidualnych z gospodarstw domowych 

Taryfa dla pozostałych odbiorców usług 
1. 
Zaopatrzenie w wodę: 
- cena za 1 m³ wody w zł, 

2,00 + 8% VAT 
2,16 zł brutto 

2,00 + 8% VAT 
2,16 zł brutto 
- opłata abonamentowa (miesięczna opłata stała) od wodomierza w zł, 
1,50 + 8% VAT 
= 1,62 zł brutto 
1,50 + 8% VAT 
= 1,62 zł brutto 
2. 
Odprowadzanie ścieków: 

- cena za 1 m³ ścieków w zł 
Dopływających 

4,00 + 8 % VAT 
4,32 zł brutto 
Dowożonych 

5,50 + 8 % VAT 
5,94 zł brutto 
 
Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XVIII/107/2012 
Rady Gminy Raciąż
 
z dnia 25 maja 2012 roku
 
 
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w dniu 6 kwietnia 2012 roku zwrócił się do Wójta Gminy Raciąż z wnioskiem (pismo L.dz. DFK/671/2012/MT z dnia 3 kwietnia 2012r.) o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raciąż na okres od 18 sierpnia 2012 roku do 17 sierpnia 2013 roku w wysokości: 
1) dla odbiorców indywidualnych z gospodarstw domowych - 2,00 zł + VAT 8% = 2,16 zł brutto 
2) dla pozostałych odbiorców (firmy) - 2,00 zł + VAT 8% = 2,16 zł brutto 
3) opłata za jeden wodomierz - 1,50 zł + VAT 8% = 1,62 zł brutto 
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie jako uzasadnienie do wniosku przedstawił kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów zbiorowych) na terenie Gminy Raciąż za czas od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i planowane koszty za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie do wniosku załączył kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków „Koziebrody” i „Gralewo” gm. Raciąż za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i planowane koszty od 1 stycznia 2012 roku do 30 grudnia 2012 roku 
W wyniku negocjacji Wójta Gminy Raciąż z Zarządem Zakładu ZUWdPR w Mławie z dnia 23 kwietnia 2012 roku, po zaproponowaniu przez Wójta Gminy jednoczesnego udziału Gminy Raciąż w wykonywaniu remontów modernizacyjnych, ustalono taryfę za 1 m³ ścieków w zł wg następujących stawek : 
1) ścieki dopływających: 4,00 + 8% VAT = 4,32 zł brutto, 
2) ścieki dowożonych: 5,50 + 8% VAT= 5,94 zł brutto 
Faktyczna stawka opłat za 1 m³ ścieków wzrosła o kwotę 0,10 zł netto – ścieki dopływające i 0,60 zł netto ścieki dowożone. 
Przedstawiony sposób uczestniczenia w kosztach utrzymania sprawności urządzeń majątku gminy, zmierzający równocześnie do poprawy jakości wody, uznano za uzasadniony i postanowiono jak w sentencji niniejszej uchwały. 

321091