Przejdź do stopki

Uchwała Nr XX/110/2012

Treść

 

 
Uchwała Nr XX/110/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 czerwca 2012 r.
 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Gralewie oraz nadania mu statutu. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit .h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ) w związku z art. 5c pkt 1, art. 62 ust. 1, 3 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje: 
 
§ 1
 
Z dniem 1 września 2012 r. tworzy się Zespół Szkół w Starym Gralewie, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą : 
1) Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Starym Gralewie, 
2) Publiczne Gimnazjum im. św. St. Kostki w Starym Gralewie. 
 
§ 2
 
Siedziba Zespołu znajduje się w Starym Gralewie. 
 
§ 3
 
Mienie będące w użytkowaniu szkół, o których mowa w § 1, wchodzących w skład Zespołu, stanowić będzie wyposażenie Zespołu. 
 
§ 4
 
Obwód Zespołu obejmować będzie miejscowości: Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Szapsk, Stare Młodochowo, Nowe Młodochowo, Kraśniewo, Dobrska Kolonia, Dobrska Włościany, Złotopole, Wępiły, Kaczorowy, Ćwiersk, Strożęcin, Kozolin, Bogucin, Chyczewo, Kiełbowo, Łempino (od nr 1 do nr 25), Drozdowo. 
 
§ 5
 
Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 6
 
Nadaje się Zespołowi Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 


Jarosław Jaworski
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/110/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 czerwca 2012 r.
 
 
AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE
 
 
 
1) Typ zespołu: gimnazjum i szkoła podstawowa 
2) Nazwa zespołu: Zespół Szkół w Starym Gralewie 
3) Siedziba zespołu: Stare Gralewo, 09-166 Gralewo 
4) Obwód szkolny: miejscowości: Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Szapsk, Stare Młodochowo, Nowe Młodochowo, Kraśniewo, Dobrska Kolonia, Dobrska Włościany, Złotopole, Wępiły, Kaczorowy, Ćwiersk, Strożęcin, Kozolin, Bogucin, Chyczewo, Kiełbowo, Łempino (od nr 1 do nr 25), Drozdowo. 
Raciąż, dnia 5 czerwca 2012 r. 
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/110/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 5 czerwca 2012 r.
 
 

  

Uzasadnienie
 
Tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Zespół Szkół w Starym Gralewie, w skład którego wchodzą: 
1) Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki, 
2) Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. 
Powodem utworzenia jest stale malejąca liczba uczniów i oddziałów w obu szkołach. Prognoza na kolejne lata jest podobna – liczba uczniów maleje. W wyniku tego procesu od 1 września 2012 r. gimnazjum stanie się szkołą z trzema , a szkoła podstawowa z siedmioma oddziałami (dwie klasy czwarte). W obu szkołach występują podobne problemy zarówno w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej jak również związane z organizacją dowożenia, dożywiania, opieki świetlicowej, itp. 
Obie szkoły mają siedzibę w jednym wspólnym budynku szkoła podstawowa na parterze, a gimnazjum na piętrze. Większość nauczycieli jest zatrudniona równocześnie w obu szkołach. Połączenie szkół w zespół pozwoli bardziej racjonalnie zaplanować ich pracę, lepiej wykorzystać kwalifikacje nauczycieli i obniżyć koszty nauczania, które w gimnazjum są najwyższe w Gminie. Również organizacja: dowożenia uczniów, harmonogram zajęć pozalekcyjnych, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowych, współpraca z wymianą doświadczeń między nauczycielami, organizacja wspólnych uroczystości szkolnych, wyjazdów i wycieczek, umacnianie tradycji kulturowych, integracja uczniów stoi na wyższym poziomie: jest bogatsza w zespole niż w każdej ze szkół oddzielnie. 
W Gminie Raciąż, od 1 września 2002 r. działają trzy zespoły szkół złożone ze szkoły podstawowej i gimnazjum, w Koziebrodach, Krajkowie i Uniecku. Ich połączenie uznano za zasadne. 
Uważa się, że utworzenie Zespołu Szkół w Starym Gralewie będzie miało pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną i pozwoli obniżyć koszty nauczania. 

 

321093