Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXIII/123/2012

Treść

 

Uchwała Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 18 października 2012 r.
 
w sprawie: podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 
Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) w związku z art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, ze zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Raciąż - uchwala się, co następuje: 
 
§ 1
 
Dla wyboru Rady Gminy Raciąż dokonuje się podziału Gminy Raciąż na okręgi wyborcze ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż. 
 
§ 3
 
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. 
 
§ 4
 
Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Raciąż, przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze. 
 
§ 5
 
Na ustalenia Rady Gminy w sprawie podziału na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 


Jarosław Jaworski

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady Gminy Raciąż
z dnia 18 października 2012 r.
 
Podział Gminy Raciąż na okręgi wyborcze 
 
Liczba mieszkańców Gminy Raciąż według stanu na dzień 30.09.2012r1) : 8 657 
Liczba wybieranych radnych: 15 
Jednolita norma przedstawicielstwa: 577,13 
 
Numer okręgu 
Granice okręgu 
Liczba mieszkańców w okręgu 
Liczba radnych wybieranych w okręgu 
Sołectwa: 
Bogucin, Chyczewo, Kiełbowo, 
Stare Gralewo, 
Sołectwo: 
Nowe Młodochowo, 
Miejscowości: 
Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo, 
595 
Sołectwa: 
Dobrska-Kolonia, 
Dobrska-Włościany, 
Kraśniewo, Złotopole, Wępiły 
548 
Sołectwa: 
Ćwiersk, Kaczorowy, Strożęcin, 
658 
Sołectwa: 
Kozolin, Szapsk, Nowe Gralewo 
468 
Sołectwa: 
Jeżewo-Wesel, Unieck 
622 
Sołectwo: Charzyny, 
Miejscowości: Charzyny,Sikory 
Sołectwa: Kodłutowo, Szczepkowo 
698 
Sołectwo: 
Kocięcin Brodowy, 
Miejscowości: 
Kocięcin Brodowy, Kocięcin-Tworki, 
Sołectwa: 
Nowy Komunin, Stary Komunin 
432 
Sołectwo: Koziebrody 
601 
Sołectwa: Bielany, Mała Wieś, Malewo, Druchowo, 
Sołectwo: 
Młody Niedróż, 
Miejscowości: 
Młody Niedróż, Stary Niedróż, 
543 
10 
Sołectwa: 
Pólka-Raciąż, Budy Kraszewskie, 
Kraszewo-Czubaki 
565 
11 
Sołectwa: 
Kraszewo Podborne, Kraszewo-Falki, Żukowo-Strusie 
Sołectwo: Kraszewo-Gaczułty, 
Miejscowości: 
Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Kraszewo-Sławęcin 
626 
12 
Sołectwo: Cieciersk, 
Miejscowości: 
Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki, Sołectwa: Łempino, Łempinek, 
666 
13 
Sołectwa: Sierakowo, Folwark-Raciąż, Kiniki, Pęsy, Witkowo 
547 
14 
Sołectwa: Krajkowo, Lipa, Grzybowo, Żychowo, 
Sołectwo: Kruszenica, Miejscowości: 
Kruszenica, Krajkowo-Budki, 
588 
15 
Sołectwa: Kossobudy, 
Drozdowo, 
Sołectwo: Zdunówek, Miejscowości: Zdunówek, Draminek 
500 
 
Ogółem: 
8 657 
15 

 


1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego)

 

 

 

321091