Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/150/2013

Treść

 

U C H W A Ł A Nr XXVII/150/2013
 Rady Gminy Raciąż
 z dnia 26 marca 2013 roku
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Baboszewo w 2013 roku.              
 
Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z     2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm ), - Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Baboszewo w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)  na zadanie pn.„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych”
 
§ 2
 
Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej, o których mowa w §1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Raciąż a Wójtem Gminy Baboszewo.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/150/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013 roku
 
Rada Gminy Raciąż przeznaczyła kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Baboszewo na zadanie „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych”
W przypadku otrzymania pomocy finansowej z budżetu gminy Raciąż Gmina Baboszewo przeznaczy ze swojego budżetu pozostałą część nakładów niezbędnych do wykonania zadania.
Wykonanie planowanych prac zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

 

320073