Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/151/2013

Treść

 

 
U C H W A Ł A Nr XXVII/151/2013
 Rady Gminy Raciąż
 z dnia 26 marca 2013 roku
 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Płońskiego w 2013 roku.
 
Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm ), - Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego w wysokości 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  na zadanie pn.„Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo-Witkowo”.
 
§ 2
 
Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej, o których mowa w §1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Raciąż a Zarządem Powiatu Płońskiego.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 
Jarosław Jaworski
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/151/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013 roku
 
Rada Gminy Raciąż przeznaczyła kwotę 500.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zadanie „Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo-Witkowo”.
W przypadku otrzymania pomocy finansowej z budżetu gminy Raciąż Starostwo Powiatowe w Płońsku przeznaczy ze swojego budżetu pozostałą część nakładów niezbędnych do wykonania zadania.
Wykonanie planowanych prac zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

 

321085