Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXVII/153/2013

Treść

UCHWAŁA NR XXVII/153/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
 
w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) – Przyjazne Mazowsze, wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013, w ramach osi LEADER
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013r. poz. 173), w związku z uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr XXIV/158/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Raciąż do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:
 
§ 1
1.    Gmina Raciąż jako członek LGD – Przyjazne Mazowsze opłaci składkę członkowską ustaloną przez zarząd LGD, po konsultacji z wójtami w dniu 8 lutego 2013r.
2.    Składka członkowska wynosi 2,00 zł od 1 mieszkańca.
3.    Do wyliczenia składki przyjmuje się liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2006r. określona w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
§ 2
Składka członkowska w kwocie ustalonej powyżej wpłacana jest jednorazowo w bieżącym roku budżetowym na konto Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze.
 
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Raciąż
Nr XXVII/153/2013
z dnia 26 marca 2013
 
 
Środki pozyskane ze składek członkowskich zostaną przeznaczone na działania stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze w zakresie pomocy w przygotowaniu projektów aktywizacji społeczności lokalnej, promocji projektów współpracy zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz koszty bieżące biura LGD.
Gminy i mieszkańcy w 2013 i 2014 roku będą realizowali dodatkowe projekty zgodne z rozszerzoną Lokalną Strategią Rozwoju, zatwierdzona 8 lutego 2013r. Wnioski  o przyznanie pomocy finansowej z osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ocenia Rada Decyzyjna LGD – Przyjazne Mazowsze. Dzięki staraniom LGD Rada Decyzyjna będzie mogła wskazać do dofinansowania dodatkowe projekty o łącznej kwocie 4 573 441 zł. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej maja służyć w dalszym ciągu poprawie jakości życia na obszarach wiejskich (w tym warunków zatrudnienia) lub waloryzacji zasobów przyrodniczych i kulturowych. Są to główne cele naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Aktualnie na obszarze LSR będą realizowane przedsięwzięcia pod hasłami:
1.                    Spędzić czas razem, aktywnie i kulturalnie
2.                    Firma z pomysłem
3.                    Weekend na wsi
4.                    Mazowiecka dusza skrzata
5.                    Nasz produkt lokalny
6.                    W zgodzie z naturą i kulturą
Dodatkowe przedsięwzięcie „Mazowiecka dusza skrzata” zapisane w rozszerzonej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze ma służyć „Kreowaniu marki regionu” poprzez realizację projektów w ramach Odnowy wsi i Małych projektów. Działania wpisujące się w przedsięwzięcie „Mazowiecka dusza skrzata” to takie które będą służyły:
w ramach odnowy wsi
-    budowie i modernizacji obiektów przeznaczonych na cele kulturalne, rekreacyjne, sportowe, które uwzględnią promocję „Marki skrzata
-    budowie i modernizacji obiektów małej architektury
oraz w ramach małych projektów:
- organizacji imprez rekreacyjno – kulturalnych, rekreacyjni – sportowych, które uwzględniają promocję „Marki Skrzata”,
-    modernizacji i remontów świetlic, tworzeniu placów zabaw, które uwzględniają promocję „Marki Skrzata”,
-    budowie malej infrastruktury na cele turystyczne, które uwzględniają promocję „Marki Skrzata”
-    działaniom informacyjnym i promującym walory turystyczne regionu, które uwzględniają promocję „Marki Skrzata”

320073