Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/154/2013

Treść

UCHWAŁA Nr XXVII/154/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W § 8 Uchwały Nr XV/112/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2008 roku dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
 
4) działalność instytucji użyteczności publicznej – 3,00 zł netto za 1m2 miesięcznie.”
 
 § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
 
 § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
   
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

320945