Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2013

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 26 marca 2013 r.
 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Płońskiego (uchwała Nr 464/2013, z dnia 12 lutego 2013 r.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
§ 1
Następujące drogi położone na terenie Gminy Raciąż zalicza się do kategorii dróg gminnych:
 1. droga w miejscowości Stare Gralewo, zlokalizowana na działce nr ewid. 163, o długości 868,30 mb, relacji Stare Gralewo I.
 2. droga w miejscowości Stare Gralewo, zlokalizowana na działce nr ewid. 158, o długości 107,50 mb, relacji Stare Gralewo II.
 3. droga w miejscowości Stare Młodochowo, zlokalizowana na działce nr ewid. 114, o długości 580 mb, relacji Stare Młodochowo.
 4. droga w miejscowościach Szapsk i Złotopole, zlokalizowana na działce nr ewid. 349 w obrębie Szapsk i działkach nr ewid. 96/1 i 100 w obrębie Złotopole, o długości 2 302,50 mb, relacji Szapsk - Złotopole.
 5. droga w miejscowości Strożęcin, zlokalizowana na działkach nr ewid. 87; 90, o długości 1 719,00 mb, relacji Strożęcin.
 6. droga w miejscowości Kozolin, zlokalizowana na działce nr ewid. 101, o długości 1 327,00 mb, relacji Kozolin - Cywilny.
 7. droga w miejscowości Kaczorowy, zlokalizowana na działkach nr ewid. 221 i 232, o długości 1 409,00 mb, relacji Kaczorowy I.
 8. droga w miejscowości Kaczorowy, zlokalizowana na działkach nr ewid. 226; 227; 228; 229, o długości 1 165,00 mb, relacji Kaczorowy II.
 9. droga w miejscowości Kaczorowy, zlokalizowana na działkach nr ewid. 209/1; 251; 250; 210, o długości 620,00 mb, relacji Kaczorowy III.
 10. droga w miejscowości Kruszenica, zlokalizowana na działkach nr ewid. 39 i 64, o długości 759,50 mb, relacji Kruszenica - Dramino.
 11. droga w miejscowościach Koziebrody i Młody Niedróż, zlokalizowana na działkach nr ewid. 366 i 513 z obrębu Koziebrody i nr ewid. 48 z obrębu Młody Niedróż, o długości 1 873,00 mb, relacji Koziebrody - Stary Niedróż.
 12. droga w miejscowościach Kraszewo-Gaczułty i Budy Kraszewskie, zlokalizowana na działkach nr ewid. 296 z obrębu Kraszewo-Gaczułty i 328 z obrębu Budy Kraszewskie, o długości 1 600,00 mb, relacji Kraszewo-Gaczułty - Budy Kraszewskie.
 13. droga w miejscowości Kraszewo-Gaczułty, zlokalizowana na działce nr ewid.116,  o długości 1 436,50 mb, relacji Kraszewo-Gaczułty I.
 14. droga w miejscowości Żychowo i Kodłutowo, zlokalizowana na działkach nr ewid. 110 i 98, o długości 1 233,00 mb, relacji Żychowo - Kodłutowo.
 15. droga w miejscowości Szczepkowo i Kodłutowo, zlokalizowana na działkach nr ewid. 14 z obrębu Szczepkowo i 130; 98 z obrębu Kodłutowo, o długości 1 648,50 mb, relacji Szczepkowo - Kodłutowo (Sobocin).
§ 2
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  
 
Przewodniczący Rady Gminy Raciąż
 
Jarosław Jaworski
 
 
 
 
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXVII/155/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 26 marca 2013 r.
 
Zaliczenie dróg wymienionych w uchwale do kategorii dróg gminnych jest uzupełnieniem sieci dróg gminnych uchwalonych uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr V/47/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na terenie Gminy Raciąż.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) do dróg gminnych zalicza się drogi są o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii i stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Płońskiego uchwałą Nr 464/2013, z dnia 12 lutego 2013 r. pozytywnie zaopiniował zaliczenie przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych.
             W związku z powyższym zasadnym jest zaliczenie przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych.

 

ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY Nr XXVII/155/2013
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 26 marca 2013 r.
 

 

321098