Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/156/2013

Treść

 

  
UCHWAŁA Nr XXVII/156/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
  
w sprawie: ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2013 rok.
                   
 
                   Na podstawie art. 18, ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
  
Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Raciąż na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski
                                                                            
 
Załącznik
do Uchwały NR XXVII/156/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
  
RAMOWY PLAN PRACY
 
RADY GMINY RACIĄŻ
Na 2013 rok
 
 
 
Lp.
 
Termin
sesji
 
Tematyka sesji
Jednostka
przedstawiająca
materiały
Komisja
opiniująca
materiały
 
Uwagi
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
I
 
kwartał
 
1/ Uchwalenie planu pracy Rady
    Gminy Raciąż na 2013 rok;
 
2/ Przyjęcie planu pracy poszcze-
    gólnych Komisji Rady Gminy;
 
3/ Realizacja uchwał Rady Gminy
    za 2012 rok;
 
4/ Rozpatrywanie bieżących projektów
    uchwał;
5/ Informacja na temat zabytków na
    terenie Gminy, wpisanych do rejestru
    zabytków;
 
 
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
Skarbnik
Gminy
 
 
 
 
 
 
Stałe
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
 
kwartał
 
1/ Informacja o obiektach sportowych
    w Gminie Raciąż oraz ocena ich
    wykorzystania podczas wakacji;
 
2/ Rozpatrzenie sprawozdania
    z wykonania budżetu Gminy
    za 2012 rok;
 
3/ Udzielenie absolutorium Wójtowi
    Gminy Raciąż
  
4/ Zatwierdzenie planu remontów
    i modernizacji dróg gminnych;
 
5/ Rozpatrywanie bieżących projektów
    uchwał.
 
 
 
 
Skarbnik
Gminy
 
Komisja Rewizyjna
i pozostałe
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
Stałe
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
III
 
kwartał
 
1/ Informacja dot. realizacji budżetu
    za I półrocze 2013r.
 
2/ Ocena stanu ochrony środowiska
    w Gminie Raciąż – gospodarka
    odpadami;
 
3/ Informacja o realizacji zadań oświato
    - wych na terenie Gminy Raciąż za
    rok szkolny 2012/2013,
    z uwzględnieniem wyników egzaminu
    gimnazjalnego;
 
4/ Rozpatrywanie bieżących projektów
    uchwał;   
 
 
Skarbnik
Gminy
 
Komisje
Rady Gminy
 
 
Kierownik
BOSS
 
 
Komisje
Rady Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
1/ Omówienie założeń do projektu
    budżetu na rok przyszły;
 
2/ Ustalenie zadań priorytetowych
    w zakresie inwestycji na rok 2014;
 
3/ Informacja dot. analizy oświadczeń
    majątkowych pracowników i radnych
 
4/ Uchwalenie stawek podatków
    i opłat lokalnych;
 
5/ Uchwalenie Budżetu Gminy Raciąż
    na 2014 rok;
 
6/ Podsumowanie – część uroczysta
    sesji.
   
 
Wójt
 Gminy
Skarbnik
Gminy
 
 
Przewodn.
Rady Gminy
Wójt Gminy
 
Skarbnik
Gminy
 
 
 
 
 
 
Stałe Komisje Rady Gminy
 
 
 

 

320073