Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXVII/157/2013

Treść

 

 
UCHWAŁA Nr XXVII/157/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 
 
         Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 68, pkt 1 Statutu Gminy Raciąż – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:
 
§ 1 
 
Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Raciąż na 2013 rok, zgodnie z załącznikami nr: 1 - 5 – do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  
Wykonanie uchwały powierza się stałym Komisjom Rady Gminy Raciąż.
 
§ 3
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/157/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RACIĄŻ
na 2013 rok
 
 Lp.
 Tematyka posiedzeń
Terminy
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 Zespół
kontrolny
 
1.
 
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności
    Komisji za rok 2012;
2/ Przyjęcie planu pracy Komisji
    Rewizyjnej na 2013 rok;
3/ Lustracja w terenie: – Kontrola
    budowy boiska sportowego w Starym
    Gralewie i WOZ w Uniecku
 
 
 
 
styczeń
luty
marzec
 
Wójt Gminy,
Przewodniczący
Rady Gminy,
Skarbnik Gminy,
Sekretarz Gminy
 
 
 
 
cała
Komisja
 
2.
 
1/ Rozpatrzenie i zaopiniowanie   
    sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy za 2012 rok;
 
2/ Wystąpienie z wnioskiem do
    Rady Gminy w sprawie udzielenia
    absolutorium Wójtowi Gminy
    Raciąż.
 
 
 
 
kwiecień
maj
czerwiec
 
 
 
 
jak wyżej
 
 
 
 
 
       j.w.
 
3.
 
1/ Zapoznanie się z protokółami kontroli
    zewnętrznych, przeprowadzonych
    w Urzędzie Gminy w 2012 roku oraz
    w I półroczu 2013r.
2/ Kontrola wybranej inwestycji Gminy
    Raciąż;
3/ Analiza sprawozdania Wójta
    Gminy z wykonania budżetu
    za I półrocze 2013 roku.
 
 
 
 
lipiec
sierpień
wrzesień
 
Wójt Gminy
Przew.
Rady Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik GOPS
Kierownik BOSS
 
 
 
 
       j.w.
 
4.
 
1/ Kontrola załatwiania skarg
    i wniosków, kierowanych do Wójta
    Gminy i Rady Gminy;
 2/ Opiniowanie projektu budżetu
     Gminy na 2014 rok.
3/ Analiza rozliczeń inwestycji na terenie
    Gminy, realizowanych w 2013 roku.
 
 
 
październik
listopad
grudzień
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Ref.
Rolnictwa         i Rozwoju
Gospodarcego
 
 
 
 
 
 
 
        j.w.
 
 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/157/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
                                                                                                                      
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
na 2013 rok
 
 
Lp.
 
Tematyka posiedzeń
Terminy
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 
Uwagi
 
 
 1.
 
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności
    Komisji za rok 2012;
2/ Przyjęcie planu pracy Komisji na
    2013 rok;
3/ Zaopiniowanie sporządzonego planu
    dożwirowania dróg gminnych.
4/ Ocena funkcjonowania w Gminie Raciąż
    funduszu sołeckiego;
 
 
 
I
 
kwartał
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
 
 
 2.
 
1/ Informacja o stanie ochrony środowiska
    na terenie Gminy – gospodarka odpadami;
2/ Ocena sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy Raciąż za 2012 rok;
3/ Opiniowanie bieżących projektów
    uchwał.
 
 
II
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 3.
 
1/ Ocena sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy za I półrocze 2013r.
    w zakresie inwestycji;
2/ Sprawozdanie z działalności Izby
    Rolniczej;
3/ Spotkanie członków Komisji z lekarzem
    weterynarii;
4/ Dyskusja na temat rozwoju
    agroturystyki na terenie Gminy Raciąż.
 
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 4.
 
 
 
 
1/ Wypracowanie wniosków Komisji
   do budżetu na rok przyszły.
1/ Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy
    na 2014 rok;
2/ Opiniowanie projektów uchwał dot.
     podatków i opłat lokalnych
     (wspólne posiedzenie wszystkich
       Komisji);
3/ Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich, dyskusja na temat dokarmiania
zwierząt w okresie zimy.
 
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
 
j.w.
 
 
 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVII/157/2013

Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWEJ I FINANSÓW
na 2013 rok.
 
 
 
 Lp.
 
Tematyka posiedzeń
 
 
Terminy
posiedzeń
 
Osoby
zaproszone
 
 
Uwagi
 
   1.
 
1/ Sprawozdanie z działalności Komisji za
    2012 rok;
2/ Przyjęcie planu pracy Komisji na
    2013 rok;
3/ Opinia Komisji w sprawie wyodrębnienia
    w budżecie Gminy środków stanowiących
    fundusz sołecki.  
 
 
 
 
I
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
1/ Informacja o wysokości pozyskanych
    środków spoza budżetu Gminy;
2/ Opiniowanie sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy Raciąż za 2012 rok;
3/ Opiniowanie zmian uchwały budżetowej
    Gminy Raciąż na 2013 rok;
 
 
 
 
II
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
3.
 
1/ Ocena sprawozdań finansowych - za
    I półrocze 2013 roku;
2/ Analiza dokumentacji przetargowej.
3/ Wypracowanie propozycji zmian
    w uchwale budżetowej Gminy Raciąż
    na 2013 rok;
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
4.
 
1/ Rozpatrzenie i opiniowanie wniosków
    o dofinansowanie oraz wniosków do
    projektu budżetu Gminy;
2/ Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy
    na 2014 rok;
3/ Opiniowanie projektów uchwał dotyczą-
    cych podatków i opłat lokalnych.
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
 
j.w.
 
 
 

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXVII/157/2013

Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
 
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI DO SPRAW ROZWOJU SPOŁECZNEGO     
na 2013 rok
 
 
 
Lp.
 
Tematyka posiedzenia
Termin
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 
Uwagi
 
1.
 
1/ Sprawozdanie z działalności Komisji za
    2012 rok;
2/ Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013r.
3/ Zaopiniowanie uczestnictwa zespołów
    zapustnych z terenu Gminy Raciąż w
    przeglądzie „Mazowieckie Zapusty”
   
 
 
I
 
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
2.
 
1/ Analiza nakładów finansowych na
    promocję i ochronę zdrowia, kulturę
    fizyczną i sport;
2/ Ocena estetyki obiektów publicznych
    na terenie Gminy;
3/ Posiedzenie wyjazdowe, spotkania
    z Dyrektorami szkół, w sprawie
    udostępnienia sportowych obiektów
    szkolnych dla młodzieży szkolnej
    podczas wakacji.
 
 
 
II
 
kwartał
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
.
 
3.
 
1/ Ocena sprawozdania z wykonania
    budżetu Gminy za I półrocze 2012r.
2/ Analiza kosztów remontów przed
    rozpoczęciem roku szkolnego w
    placówkach oświatowych.
3/ Ocena działalności Gminnej Biblioteki
    Publicznej.
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
4.
 
1/ Wypracowanie wniosków do projektu
    budżetu Gminy na 2014 rok oraz
    zaopiniowanie projektu budżetu;
2/ Zapoznanie się Komisji z informacją
    o realizacji zadań oświatowych na
    terenie Gminy Raciąż za rok szkolny
    2012/2013;
3/ Wspólne posiedzenie: opiniowanie
    projektów uchwał w sprawie podatków
    i opłat lokalnych.
   
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/157/2013
Rady Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2013r.
                                                                                     
 
RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI DO SPRAW ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH
na 2013 rok
 
 
 
Lp.
 
Tematyka posiedzenia
Terminy
posiedzeń
Osoby
zaproszone
 
Uwagi
 
1.
 
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności
    Komisji za rok 2012;
2/ Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013r.
3/ Informacja o stanie technicznym
    budynków, sprzętu, urządzeń i pojazdów
    OSP oraz dysponowanie środkami fin.
    budżetu Gminy na ten cel.
 
 
 
I
 
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
 
 
2.
 
1/ Bezpieczeństwo publiczne na terenie
    Gminy, posiedzenie z udziałem
    Komendanta Komisariatu Policji;
2/ Posiedzenie wyjazdowe – utrzymanie
    czystości i porządku na terenie Gminy;
3/ Informacja na temat stanu bezrobocia
    na terenie Gminy Raciąż.
 
 
 
 
II
 
kwartał
 
 
 
j.w.
oraz
 
Prezesi OSP
 
 
 
.
 
3.
 
1/ Wspólne posiedzenie z Gminną Komisją
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych;
2/ Ocena realizacji Gminnego Programu
    Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
    Gminy Raciąż;
3/ Opiniowanie sprawozdania z wykonania
    budżetu za I półrocze 2013r. – wspólne
    posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
 
 
 
 
 
III
 
kwartał
 
 
Wójt Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Sekretarz Gm.
Skarbnik Gm.
 
 
4.
 
1/ Opiniowanie projektu budżetu Gminy
    Raciąż na 2014 rok;
2/ Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok;
3/ Opiniowanie projektów uchwał w sprawach
    podatków i opłat lokalnych – wspólne
    posiedzenie Komisji Rady Gminy;
 
 
 
 
IV
 
kwartał
 
 
 
j.w.
 
oraz
Kierownik GOPS
 
 
 
.
 

 

 

321103